Salta al contingut principal

IVA. Llibres registre d'IVA. SII.

Dades Generals

Denominació

IVA. Llibres registre d'IVA. SII.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Nova obligació de gestió dels llibres registre d'IVA a través de la Seu electrònica de l'AEAT, derivada del que disposa l'article 164.U.4t de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'IVA, i del Reial decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'impost sobre el valor afegit

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Electrònica/Telemàtica.

Documentació

Fitxers XML de remissió de registres de facturació

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

 • Llei 37/1992, de 28 de desembre,

  de l'impost sobre el valor afegit. (BOE de 29-diciembre-1992)

 • Reial decret 596/2016, de 2 de desembre,

  per a la modernització, millora i impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'impost sobre el valor afegit, pel qual es modifiquen el Reglament de l'impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, i el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre (BO de 06-diciembre-2016)

Normativa de tramitació

 • Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig,

  per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen la gestió dels Llibres registre de l'impost sobre el valor afegit a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària establerta en l'article 62.6 del Reglament de l'impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, i es modifica una altra normativa tributària (BOE de 15-mayo-2017)

 • Ordre HAC/1089/2020, de 27 d'octubre,

  per la qual es modifica l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen la gestió dels Llibres registre de l'impost sobre el valor afegit a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària establerta en l'article 62.6 del Reglament de l'impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, i es modifica una altra normativa tributària (BOE de 24-11-2020)