Saltar al contingut principal

IVA.Llibres registre de IVA.SII.

Dades Generals

Denominació

IVA.Llibres registre de IVA.SII.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Nova obligació d'administració dels llibres registre d'IVA a través de la Seu electrònica de l'AEAT, derivada del disposat a l'article 164.Uno.4º de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, d'IVA, i del Reial Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'Impost sobre el Valor Afegit

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Electrònica/Telemàtica.

Documentación

Fitxers XML de remissió de registres de facturació

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

 • Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig,

  per la que es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen l'administració dels Llibres registre de l'Impost sobre el Valor Afegit a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària establerta a l'article 62.6 del Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, i es modifica una altra normativa tributària (BOE de 15-maig-2017)

 • Ordre HAC/1089/2020, de 27 d'octubre,

  per la que es modifica l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la que es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen l'administració dels Llibres registre de l'Impost sobre el Valor Afegit a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària establerta a l'article 62.6 del Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, i es modifica una altra normativa tributària (BOE de 24-11-2020)

Normativa Bàsica

 • Llei 37/1992, de 28 de desembre,

  de l'Impost sobre el Valor Afegit.(BOE de 29-desembre-1992)

 • Reial Decret 596/2016, de 2 de desembre,

  per a la modernització, millora i impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'Impost sobre el Valor Afegit, pel qual es modifiquen el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, i el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre (BO de 06-desembre-2016)