Saltar al contingut principal

Model 602.Taxa per la gestió administrativa del joc

Dades Generals

Denominació

Model 602.Taxa per la gestió administrativa del joc

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Taxes

Objecte

El Reial Decret llei 28/2020, de 22 de setembre va aprovar la modificació de la DT 1a de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del Joc, per la que s'atribueix a l'AEAT les competències relacionades amb la gestió i recaptació de la taxa administrativa de gestió del joc.Els fets imposables que es meritin a partir del 31 de desembre de 2020 (inclòs) s'autoliquidaran a través del model 602.Per a meritacions anteriors al 31 de desembre de 2020 l'autoliquidació s'ha de realitzar a través de la Seu de la Direcció General d'Ordenació del Joc.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Presencial en oficines col·laboradores

Documentación

Documentació en poder de l'interessat

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Ordre HAC/1277/2020, de 28 de desembre,

per la qual s'aprova el model 602 de Taxa per la gestió administrativa del joc.Autoliquidació, i es determinen la forma, terminis i els procediments de presentació (BOE, 30-desembre-2020).