Saltar ao contido principal
Manual de actividades económicas.Obrigas fiscais de empresarios e profesionais residentes en territorio español

3.2 Renuncia

Os contribuíntes que cumpran os requisitos para aplicar o método de estimación directa simplificada ou o método de estimación obxectiva, poderán renunciar á súa aplicación presentando o modelo 036 o 037 de declaración censual.

Cando debe renunciar: mes de decembro anterior ao ano natural en que deba facer efecto. Para o ano 2021, este prazo é, para a estimación directa simplificada, ata o 31 de decembro de 2020 e para a estimación obxectiva, dende o 24 de decembro de 2020 ata o 31 de xaneiro de 2021.En caso de inicio da actividade, antes do inicio.

Tamén se entende efectuada a renuncia ao método de estimación obxectiva se se presenta en prazo, o pagamento fraccionado do primeiro trimestre do ano natural, mediante o modelo 130, previsto para o método de estimación directa (renuncia tácita).Se se inicia a actividade renunciarase tacitamente presentando o modelo 130 do primeiro trimestre de exercicio da actividade.

A renuncia terá efectos por un mínimo de 3 anos sen prexuízo do disposto a continuación para os exercicios 2020, 2021 e 2022.Transcorrido este prazo, entenderase prorrogada tacitamente para cada un dos anos seguintes en que resulte aplicable, salvo que se revogue aquela no mes de decembro anterior ao ano en que deba facer efecto.

Redúcese para os exercicios 2020 e 2021 o prazo no que os contribuíntes deben determinar obrigatoriamente o seu rendemento neto polo método de estimación directa tras renunciar ao de estimación obxectiva, isto é, poderán volver ao método de estimación obxectiva antes de transcorrido o prazo mínimo de 3 anos.

Esta redución do prazo mínimo será de aplicación aos contribuíntes que se encontren nalgunha das seguintes situacións:

  1. Os contribuíntes que renunciaron ao método de estimación obxectiva para o 2020, ben por presentar o pagamento fraccionado do primeiro trimestre do exercicio 2020 polo método de estimación directa (modelo 130) ben por optar polo método de estimación directa na declaración censual de inicio de actividade a partir de 1 de abril de 2020, poden volver ao método de estimación obxectiva para o exercicio 2021 ou 2022.

    A forma de volver ao método de estimación obxectiva, neste caso, será revogando a renuncia de forma expresa (do 24 de decembro de 2020 ao 31 de xaneiro do 2021) ou, de forma tácita, presentando o pagamento fraccionado do primeiro trimestre do exercicio 2021 na forma establecida para o método de estimación obxectiva (modelo 131).

  2. Os contribuíntes que renunciaron ao método de estimación obxectiva para o 2021, ben de forma expresa ou ben por presentar o pagamento fraccionado do primeiro trimestre do exercicio 2021 polo método de estimación directa (modelo 130) poden volver determinar o seu rendemento neto polo método de estimación obxectiva, para o exercicio 2022.

    A forma de volver ao método de estimación obxectiva, neste caso, será revogando a renuncia de forma expresa ou, de forma tácita, presentando o pagamento fraccionado do primeiro trimestre do exercicio 2022 na forma establecida para o método de estimación obxectiva (modelo 131).

A renuncia ao método de estimación obxectiva no IRPF e a posterior revogación a que se refiren os parágrafos anteriores terá os mesmos efectos respecto dos réximes especiais simplificado e da agricultura do IVE.

A renuncia ao método de estimación directa simplificada supón que o contribuínte determinará o rendemento neto de todas as súas actividades pola modalidade normal do método de estimación directa.

A renuncia ao método de estimación obxectiva supón a inclusión na modalidade simplificada do método de estimación directa se se cumpren os requisitos establecidos para esta modalidade, salvo que se renuncie a este.