Saltar ao contido principal
Manual de actividades económicas.Obrigas fiscais de empresarios e profesionais residentes en territorio español

3.6.1 A quen se aplica

A empresarios e determinadas actividades profesionais (accesorias a outras empresariais de carácter principal), que cumpran os seguintes requisitos:

 1. Que todas as súas actividades estean incluídas na Orde anual que desenvolve o réxime de estimación obxectiva e non superen os límites de cada actividade.

 2. Que o volume de rendementos íntegros no ano inmediato anterior, non supere calquera destes importes: 

  • 250.000 €/año para o conxunto de actividades económicas, agás as agrícolas, gandeiras, e forestais.

   Tamén se aplicará a EO cando o volume dos rendementos íntegros no ano anterior computando só as operacións polas que estean obrigados a expedir factura cando o destinatario sexa un empresario ou profesional non supere 125.000 €/año.

  • 250.000 €/año para o conxunto das súas actividades agrícolas, gandeiras, e forestais.

 3. Que o volume de compras en bens e servizos no exercicio anterior, excluídas as adquisicións de inmobilizado, non supere 250.000 €/año.En obras e servizos subcontratados, o seu importe terase en conta para o cálculo deste límite.

 4. Que as actividades económicas non sexan desenvolvidas, total ou parcialmente, fóra do ámbito de aplicación do IRPF (entenderase que as actividades de transporte urbano colectivo e de viaxeiros por estrada, de transporte por auto-taxis, de transporte de mercadorías por estrada e de servizos de mudanzas se desenvolven dentro do ámbito de aplicación do IRPF).

 5. Que non renunciasen expresa ou tacitamente á aplicación deste réxime.

 6. Que non renunciasen ou estean excluídos do réxime simplificado do IVE e do réxime especial simplificado do Imposto Xeral Indirecto Canario (IGIC).Que non renunciasen ao réxime especial da agricultura, gandería e pesca do IVE, nin ao réxime especial da agricultura e gandería do IGIC.

 7. Que ningunha actividade exercida polo contribuínte se encontre en estimación directa, en calquera das súas modalidades.

Nestes importes (puntos 2 e 3) compútanse as operacións do contribuínte, do seu cónxuxe, ascendentes e descendentes e das entidades en atribución de rendas nas que participen calquera deles se as actividades son similares por estar clasificadas no mesmo grupo do IAE e existe dirección común compartindo medios persoais ou materiais.

Estes importes elevaranse ao ano cando iniciase a actividade no ano en que se calculan.