Saltar ao contido principal
Manual de actividades económicas.Obrigas fiscais de empresarios e profesionais residentes en territorio español

4.3 Tipo de gravame e cota íntegra

O tipo de gravame é a porcentaxe que multiplicado pola BI permite obter a cota íntegra.O resultado pode ser positivo (cando así o sexa a BI) ou cero (BI cero ou negativa).

Os tipos de gravame aplicables son os seguintes, para períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2016: 

 • Tipo de gravame xeral:25%

 • Entidades de reducida dimensión:25%

 • Microempresas:25%

 • Cooperativas de crédito, Caixas rurais, Mutuas de seguros xerais, Mutualidades de previsión social, Sociedades de garantía recíproca, Sociedades de reafianzamento de SGR, Entidades parcialmente exentas, Partidos políticos, Comunidades titulares de montes veciñais en man común:25%
 • Tipos de gravame especiais, destacan:

  • Entidades de Crédito e entidades que se dediquen á explotación, investigación e explotación de xacementos e almacenamentos subterráneos de hidrocarburos (Lei 34/1998):30%

  • Cooperativas fiscalmente protexidas:20% (os resultados extra-cooperativos irán ao tipo xeral)

  • Entidades sen fins lucrativos que apliquen o réxime fiscal previsto na Lei 49/2002:10%

  • Entidades acollidas ao réxime Económico e Fiscal de Canarias:4%

  • Sociedades e Fondos de investimento, Fondos de activos bancarios, SICAV e Fondo de regulación do mercado hipotecario:1%
  • SOCIMI e Fondos de pensións (RDL 1/2002):0%