Saltar ao contido principal
Manual de actividades económicas.Obrigas fiscais de empresarios e profesionais residentes en territorio español

4.Imposto sobre Sociedades

Imaxe sociedades

O IS grava a renda das sociedades de determinadas entidades residentes no territorio español.Como regra xeral, deben presentar declaración do IS, aínda que non desenvolvesen actividades durante o período impositivo ou non obtivesen rendas suxeitas ao imposto.

 

Son residentes en territorio español as entidades nas que se cumpra algún dos seguintes requisitos: 

 • Que se tivesen constituído conforme ás leis españolas.
 • Que teñan o seu domicilio social en territorio español.
 • Que teñan a sede de dirección efectiva en territorio español (cando nel radique a dirección e control do conxunto das súas actividades).

Máis información do Imposto sobre Sociedades

Na Comunidade Foral de Navarra e nos Territorios Históricos da Comunidade Autónoma do País Vasco aplícase o IS segundo o réxime de Convenio Económico e de Concerto Económico, respectivamente. 

Son contribuíntes do IS as persoas xurídicas (agás as sociedades civís que non teñan obxecto mercantil) e determinadas entidades, aínda que non teñan personalidade xurídica.

Inclúense, entre outras, ás seguintes entidades con personalidade xurídica propia

 • Sociedades mercantís (anónimas, de responsabilidade limitada, colectivas, laborais, etc.).
 • Sociedades civís con obxecto mercantil (son contribuíntes dende o 1 de xaneiro de 2016).Non serán contribuíntes polo IS as sociedades civís que se dediquen a actividades agrícolas, gandeiras, forestais, mineiras e de carácter profesional acollidas e que cumpran os requisitos da Lei 2/2007, de sociedades profesionais, por canto son alleas ao ámbito mercantil.
 • Sociedades estatais, autonómicas, provinciais e locais.
 • Sociedades cooperativas.
 • Sociedades unipersoais.
 • Sociedades agrarias de transformación.
 • Asociacións, fundacións e institucións, tanto públicas coma privadas, e os entes públicos.
 • Agrupacións de interese económico (AIE).

Están tamén suxeitas ao IS (sen personalidade xurídica propia):

 • As unións temporais de empresas (UTE).
 • Os fondos de:pensións, investimento, capital-risco, regulación do mercado hipotecario, titulización, de garantía de investimentos e de activos bancarios.
 • As comunidades de titulares de montes veciñais en man común.

Non son contribuíntes do IS, determinados entes sen personalidade xurídica (herdanzas xacentes, comunidades de bens, etc.)nin as sociedades civís sen personalidade xurídica e nin aquelas que a teñan, pero non teñan obxecto mercantil; estas entidades tributarán en réxime de atribución de rendas.As rendas obtidas polas entidades no réxime de atribución de rendas atribúense aos socios, herdeiros, comuneiros ou partícipes, aínda que a obtención de rendas a realiza materialmente a propia entidade, que ademais é contribuínte polo IAE e polo IVE.

Hai excepcións á obriga de declarar.En particular, gozan de exención total e non teñen obriga de declarar determinados entes do sector público (Estado, CCAA, Entidades Locais e os seus organismos autónomos, entidades xestoras da Seguridade Social, Banco de España, etc.).A exención total supón, que tales entes están relevados de:a obriga de presentar declaración-liquidación polo IS;o cumprimento dos requisitos contables e rexistrais;darse de alta no índice de entidades;e soportar retención polas rendas que obteñan.

Outras entidades están parcialmente exentas (entidades e institucións sen ánimo de lucro, benéficas ou de utilidade pública, organizacións non gobernamentais, colexios profesionais, asociacións empresariais, cámaras oficiais, sindicatos, partidos políticos, etc.)e teñen a obriga de declarar a totalidade das rendas, exentas e non exentas, salvo que cumpran determinados requisitos.