Saltar ao contido principal
Manual de actividades económicas.Obrigas fiscais de empresarios e profesionais residentes en territorio español

5.1 Actividades non suxeitas e actividades exentas do IVE

Non están suxeitas ao IVE entre outras e cumprindo os requisitos que en cada caso se determinen:

 1. A transmisión dun conxunto de elementos corporais e incorporais que, formando parte do patrimonio empresarial ou profesional do suxeito pasivo, constitúan unha unidade económica autónoma para o transmitente capaz de desenvolver unha actividade económica polos seus propios medios.Non comprende a mera cesión de bens.

 2. Operacións realizadas polas Administracións Públicas (salvo que actúen como empresa mercantil).

 3. Entregas de bens e prestacións de servizos con fins de promoción.

 4. Os servizos prestados por persoas físicas en réxime de dependencia, derivado de relacións administrativas ou laborais, ordinarias ou especiais.

 5. Determinados autoconsumos de bens e servizos.

 6. Determinadas concesións e autorizacións administrativas.

 7. As prestacións de servizos a título gratuíto que sexan obrigatorias para o suxeito pasivo en virtude de normas xurídicas ou convenios colectivos, incluídos os servizos telegráficos e telefónicos prestados en réxime de franquía.

 8. Os servizos prestados ás cooperativas de traballo asociado polos seus socios e os prestados ás demais cooperativas polos seus socios de traballo.

 9. As operacións realizadas polas comunidades de Regantes para a ordenación e aproveitamento das augas.

 10. As entregas de diñeiro a título de contraprestación ou pagamento.

No IVE contémplanse diversas exencións.

Son exencións interiores (as localizadas no territorio do IVE), entre outras:

 • Ensino en centros públicos ou privados autorizados e clases particulares por persoas físicas sobre materias incluídas nos plans de estudos do sistema educativo.Servizos de atención a nenos no centro docente prestados en tempo interlectivo.

 • Asistencia a persoas físicas por profesionais médicos e servizos sanitarios.

 • Servizos profesionais, incluídos aqueles cuxa contraprestación consista en dereitos de autor, prestados por artistas plásticos, escritores, colaboradores literarios e gráficos.

 • Operacións e prestacións de servizos relativas a seguros, reaseguros e capitalización.

 • Servizos de mediación prestados a persoas físicas en diversas operacións financeiras.

 • Arrendamento de vivendas e entrega de terreos rústicos e non edificables, así como segunda e ulteriores entregas de edificacións.

 • Entrega de selos de correos e efectos timbrados de curso legal.

Entre as exencións relacionadas co comercio exterior;a entrega de bens expedidos e transportados fose do territorio peninsular español e Illas Baleares, xa sexa con destino a outros Estados membros, ou a territorios terceiros.