Saltar ao contido principal
Manual de actividades económicas.Obrigas fiscais de empresarios e profesionais residentes en territorio español

5.Imposto sobre o Valor Engadido

imaxe Imposto sobre o Valor Engadido Están suxeitas ao IVA as entregas de bens e prestacións de servizos realizadas en territorio de aplicación do imposto por empresarios ou profesionais a título oneroso, no desenvolvemento das súas actividades económicas.Son suxeitos pasivos deste as persoas físicas, persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica.

O IVE aplícase no territorio peninsular español e as Illas Baleares, con inclusión das illas adxacentes, o mar territorial ata o límite de 12 millas náuticas e o espazo aéreo correspondente a todos estes territorios.Exclúense do ámbito do imposto o Arquipélago Canario, e Ceuta e Melilla.

As operacións suxeitas ao IVE non o están en concepto “transmisións patrimoniais onerosas” do ITP e AJD.Ambos os dous impostos son incompatibles entre si:o IVE grava as operacións empresariais e o ITP e AJD as non empresariais.

Máis información sobre o Imposto sobre o Valor Engadido

Enlace ás ferramentas de IVE