Saltar ao contido principal
Manual de actividades económicas.Obrigas fiscais de empresarios e profesionais residentes en territorio español

5.4 Réxime especial simplificado

Unha actividade só pode tributar no réxime simplificado do IVE se tributa en estimación obxectiva do IRPF.A coordinación entre ambos os dous réximes é total.A renuncia ou exclusión nun produce os mesmos efectos no outro.Unha actividade en estimación obxectiva do IRPF, só pode tributar no IVE en recarga de equivalencia, réxime especial da agricultura, gandería e pesca ou réxime simplificado.A renuncia realizarase presentando os modelos 036 o 037 de declaración censual de alta ou modificación, no mes de decembro anterior ao inicio do ano natural en que deba facer efecto. 

El réxime simplificado só é compatible co réxime da agricultura, gandería e pesca e co recarga de equivalencia.Quen realice unha actividade suxeita ao réxime xeral do IVE ou a un réxime especial distinto dos sinalados, non poderá tributar no réxime simplificado do IVE por ningunha actividade (salvo actividades nas que se realicen exclusivamente operacións interiores exentas ou arrendamento de inmobles que non supoña actividade empresarial segundo o IRPF).Se se realiza unha actividade en réxime simplificado do IVE e se inicia durante o ano outra actividade incompatible, a exclusión por aquela fará efecto o ano natural seguinte.

A renuncia ao método de estimación obxectiva no IRPF e a posterior revogación a que se refire o apartado 3.2 para os anos 2020 e 2021, terá os mesmos efectos respecto dos réximes especiais simplificado e da agricultura do IVE.

Enlace ao apartado 3.2 Renuncia