Saltar ao contido principal
Manual de actividades económicas.Obrigas fiscais de empresarios e profesionais residentes en territorio español

9.Formas de presentación das declaracións

As formas de presentación dos modelos poden ser as que a continuación se indican, salvo que se estableza a obrigatoriedade de utilizar algunha en particular e tendo en conta que  con carácter xeral a presentación  dos modelos de declaración se efectuará por Internet.

Enlace a modelos e formularios

PAPEL

Os modelos 01, 04, 06 (só xestores administrativos e ITV electrónica), 030, 036, 037, 043, 044, 045, 140, 145, 146, 147, 150, 247, 362, 363, 503, 600, 610, 615, 620, 630, 650, 651, 655 e 777 pódense cumprir na páxina web da Axencia Tributaria, no apartado “Modelos e formularios”, imprimir en papel e presentar nas oficinas da Axencia Tributaria, e sempre que non se refiran a obrigados a presentar por Internet con certificado electrónico.

ELECTRONICAMENTE

 • Electrónica por Internet. A declaración confeccionarase e presentará on line.Con carácter xeral utilizando os programas ou formularios de axuda poderase obter un ficheiro coa declaración que se presentará a través de Internet coa debida autenticación.

  Dispoñen de formulario de axuda ou modelo de declaración a cumprir (tamén por Internet)  os modelos:06, 030, 034, 036, 037, 039, 100, 102,111, 113, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 165, 179, 180, 182, 184, 187, 188, 190, 193, 198, 200, 202, 206, 210, 211, 213, 216, 217, 220, 221, 222, 230, 231, 232, 233, 250, 282, 296, 303, 308, 309, 318, 322, 341, 345, 347, 349, 353, 360, 361, 364, 365, 368, 390, 410, 411, 420, 430, 480, 510, 548, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 566, 568, 570, 572, 576, 580, 581, 583, 586, 587, 588, 589, 591, 595, 596, 604, 650, 651, 655, 681, 682, 683, 684, 685, 695, 696, 714, 720, 763, 840 y 848.

 • Pre-declaración (autoliquidacións obtidas en papel imprimido do servizo de impresión da Axencia Tributaria)

  Os modelos 05, 036, 037, 111, 115, 121, 122, 130, 131, 143, 210, 211, 213, 303, 309, 650, 651, 655, 695 y 696 pódense obter cumprindo os formularios dispoñibles na Sede electrónica da Axencia Tributaria, ou ben utilizando os modelos de declaración obtidos ao utilizar os programas que xeren un ficheiro co mesmo formato e iguais características e especificacións que aquel.Será necesaria a conexión a Internet para que os datos queden gravados á espera da súa confirmación mediante a presentación da declaración.

  Cumplimentado o formulario on line débese validar e xerar un documento PDF que se imprimirá para a súa presentación nas oficinas da Axencia Tributaria se o resultado da declaración é “a devolver”, negativa ou “a compensar”, ou en entidades colaboradoras se o resultado é “a ingresar” ou “a devolver”.

  Estes modelos tamén poderán presentarse por Internet.

 • Telefonicamente  para os modelos: 030, 100, 140 y 143.

Calendario do contribuínte