Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Fraccionamento extraordinario para o pagamento do IRPF para beneficiarios durante o ano 2020 de prestacións vinculadas a ERTEs

Normativa:Orde HAC/320/2021, do 6 de abril (BOE 7 de abril)

Con carácter excepcional e co obxectivo de facilitar o cumprimento das obrigas tributarias a aqueles contribuíntes que fosen incluídos durante 2020 nun expediente de regulación temporal de emprego, e recibisen algunha prestación por ese motivo, ofrécese nesta campaña Renda 2020 aos devanditos contribuíntes a posibilidade de solicitar un fraccionamento extraordinario para o pagamento da débeda tributaria resultante da autoliquidación do IRPF, correspondente ao exercicio 2020, tanto en supostos de tributación individual como nos casos de tributación conxunta.

Prazos e condicións do fraccionamento extraordinario

Este fraccionamento extraordinario que debe ser solicitado polo contribuínte consiste en realizar o pagamento da débeda en seis prazos, con vencemento os días 20 de cada mes, sendo o primeiro o día 20 de xullo de 2021.

Non se devindicarán xuros de mora durante o devandito fraccionamento nin será necesaria a achega de garantía.

Requisitos para solicitar o aprazamento extraordinario

A solicitude deste fraccionamento deberá reunir os seguintes requisitos:

  1. Que o solicitante, ou calquera dos membros da unidade familiar en caso de tributación conxunta, estivese incluído nun Expediente de Regulación Temporal de Emprego durante o ano 2020, despois de ser perceptor nese exercicio das correspondentes prestacións.

    Non obstante, este fraccionamento non poderá solicitarse nin será de aplicación aos contribuíntes acollidos ao réxime especial de traballadores desprazados a territorio español que regula o artigo 93 da Lei do IRPF.

  2. Que non exceda de 30.000 euros o importe que se encontre pendente de pagamento para o solicitante, tanto en período voluntario coma en período executivo, das débedas de dereito público xestionadas pola Axencia Estatal de Administración Tributaria e polos órganos ou organismos da Facenda Pública Estatal.

    Para os efectos da determinación do importe da devandita débeda pendente de pagamento, teranse en conta, no momento da solicitude, tanto as débedas sobre as que se solicita o fraccionamento extraordinario, como calquera outras do mesmo debedor para o que se solicitase e non se resolvese o aprazamento ou fraccionamento, así como o importe dos vencementos pendentes de ingreso das débedas aprazadas ou fraccionadas, salvo que estean debidamente garantidas.

  3. Que la declaración do IRPF preséntese dentro do prazo voluntario de autoliquidación e ingreso, sen que poida fraccionarse o ingreso derivado de autoliquidacións complementarias presentadas con posterioridade ao 30 de xuño de 2021.

Importante: non poderá fraccionarse o ingreso derivado de autoliquidacións complementarias do IRPF que se presente con posterioridade ao 30 de xuño de 2021, ou día inmediato hábil posterior, para o caso de ser inhábil.

Incompatibilidade

Este fraccionamento extraordinario é incompatible co fraccionamento previsto no artigo 62.2 do Regulamento do IRPF (fraccionamento en dous prazos do 60% / 40%), e co réxime xeral de aprazamento ou fraccionamento do pagamento previsto no artigo 65 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria.