Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

En xeral

Normativa:Arts.97.2 Lei IRPF e 62.2 Regulamento

Se como resultado final da declaración do IRPF obtense unha cantidade a ingresar, o contribuínte deberá efectuar o ingreso do devandito importe no Tesouro Público.

Non obstante, para realizar o ingreso da débeda tributaria do IRPF o contribuínte poderá optar por efectualo dunha soa vez, ou ben por fraccionar o seu importe, sen interese nin recarga ningunha, en dous prazos:

  1. O primeiro, do 60 por 100, no momento de presentar a declaración.
  2. O segundo, do 40 por 100 restante, ata o día 5 de novembro de 2021, inclusive.

Importante:non poderá fraccionarse en dous prazos o ingreso das autoliquidacións complementarias do IRPF .

A existencia deste procedemento de fraccionamento do pagamento non impedirá o contribuínte a posibilidade de solicitar aprazamento ou fraccionamento do pagamento prevista no artigo 65 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria, desenvolvido nos artigos 44 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, aprobado polo Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo (BOE do 2 de setembro).

Importante:o contribuínte non pode acollerse no momento da presentación da declaración ao fraccionamento de pagamento dos artigos 97.2 da Lei do IRPF e 62.2 do Regulamento e, á súa vez, solicitar o aprazamento ou fraccionamento do primeiro prazo de acordo co artigo 65 da Lei Xeral Tributaria, pois ambos os dous mecanismos de aprazamento/fraccionamento non resultan aplicables de forma simultánea neste caso.