Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Outras formas de pagamento e/ou extinción das débedas tributarias

Pagamento mediante entrega de bens integrantes do Patrimonio Histórico Español

Normativa:Arts.97.3 Lei IRPF e 62.3 Regulamento

O pagamento da débeda tributaria poderá realizarse mediante entrega de bens integrantes do Patrimonio Histórico Español que estean inscritos no Inventario Xeral de Bens Mobles ou no Rexistro Xeral de Bens de Interese Cultural, de acordo co disposto no artigo 73 da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español.O contribuínte que pretenda utilizar este medio de pagamento en especie como medio para satisfacer débedas polo IRPF á Administración deberá seguir o procedemento establecido para o efecto polo artigo 40 do Regulamento Xeral de Recadación, aprobado polo Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo (BOE do 2 de setembro).O procedemento para a presentación electrónica de autoliquidacións con resultado a ingresar con solicitude de pagamento mediante entrega de bens do Patrimonio Histórico Español regúlase no artigo 10 da Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro, pola que se regulan os procedementos e as condicións xerais para a presentación de determinadas autoliquidacións, declaracións informativas, declaracións censais, comunicacións e solicitudes de devolución, de natureza tributaria.nado.

En ningún caso, a presentación electrónica da autoliquidación terá, por si mesma, a consideración de solicitude de pagamento mediante a entrega de bens do Patrimonio Histórico Español.

Extinción mediante anotación no sistema de conta corrente en materia tributaria

A débeda tributaria resultante da declaración do IRPF poderá extinguirse por compensación mediante anotación no sistema de conta corrente en materia tributaria.

Para iso, os contribuíntes do IRPF que se encontren acollidos ao sistema de conta corrente en materia tributaria regulado nos artigos 138 a 143 do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo, presentarán a súa declaración de acordo coas regras previstas no apartado sexto da Orde de 30 de setembro de 1999, pola que se aproba o modelo de solicitude de inclusión no sistema de conta corrente en materia tributaria, establécese o lugar de presentación das declaracións tributarias que xeren débedas ou créditos que deban anotarse na devandita conta corrente tributaria e desenvólvese o disposto no Real Decreto 1108/1999, do 25 de xuño, polo que se regula o sistema de conta corrente en materia tributaria.

Extinción por compensación con créditos tributarios recoñecidos

As deudsa tributarias resultantes das declaracións do IRPF poderán tamén extinguirse por compensación con créditos tributarios recoñecidos por acto administrativo a favor do mesmo obrigado tributario, nos termos previstos nos artigos 71 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e de acordo coas condicións e o procedemento establecidos nos artigos 55 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación.