Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Pagamento nunha soa vez

O pagamento nunha soa vez do importe resultante da declaración do IRPF correspondente a 2020 poderá realizarse en efectivo, mediante débito ou cargo en conta o mediante domiciliación bancaria, en calquera das Entidades colaboradoras autorizadas (Bancos, Caixas de Aforro ou Cooperativas de Crédito) sitas en territorio español.

Domiciliación bancaria do pagamento

Os contribuíntes poderán efectuar a domiciliación bancaria da débeda tributaria resultante da declaración do IRPF con suxeición aos seguintes requisitos e condicións.

A. Ámbito de aplicación da domiciliación bancaria

Unicamente poderán efectuar a domiciliación bancaria:

  1. Os contribuíntes que efectúen a presentación electrónica da declaración do IRPF.
  2. Os contribuíntes cuxa autoliquidación se efectúe a través dos servizos de axuda prestados nas oficinas da Axencia Estatal de Administración Tributaria, nas oficinas das Administracións tributarias das Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía que subscribisen coa Axencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para a implantación de sistemas de xanela tributaria única, e nas habilitadas para tal efecto polas restantes Comunidades Autónomas, Cidades con Estatuto de Autonomía e Entidades Locais para a súa inmediata transmisión electrónica.
  3. Os contribuíntes que efectúen a confirmación do borrador de declaración do IRPF por medios electrónicos, por Internet ou por teléfono ou nas oficinas anteriormente citadas.

B. Prazo para efectuar a domiciliación bancaria

A domiciliación poderá efectuarse dende o día 7 de abril ata o día 25 de xuño de 2021, ambos os dous inclusive.

C. Procedemento de realización do pagamento

A Axencia Estatal de Administración Tributaria comunicará a orde de domiciliación bancaria do contribuínte á Entidade colaboradora sinalada nesta, a cal procederá, se é o caso, o día 30 de xuño de 2021 a cargar na conta o importe domiciliado, remitindo, posteriormente, ao contribuínte xustificante do ingreso realizado que servirá como documento acreditativo do devandito ingreso.

As persoas ou entidades autorizadas a presentar por vía electrónica declaracións en representación de terceiras persoas, de acordo co disposto nos artigos 79 a 86 do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real Decreto 1065/2007, de 27 de xullo, e na Orde HAC/1398/2003, do 27 de maio, pola que se establecen os supostos e condicións en que poderá facerse  efectiva a colaboración social na xestión dos tributos, e esténdese esta expresamente á presentación electrónica de determinados modelos de declaración e outros documentos tributarios, poderán, por esta vía, dar traslado das ordes de domiciliación que previamente lles comunicasen os terceiros aos que representan.

Os pagamentos entenderanse realizados na data de cargo en conta das domiciliacións, considerándose xustificante do ingreso realizado que para tal efecto expida a entidade de crédito onde se encontre domiciliado o pagamento.