Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Procedemento de suspensión do ingreso da débeda tributaria do IRPF sen xuros de mora

Normativa:Art.º 97.6 Lei IRPF e 62.1 Regulamento

Os matrimonios non separados legalmente que opten por tributar de forma individual e nos que unha das declaracións resulte a ingresar e a outra con dereito a devolución, poderán acollerse a este procedemento mediante o cal o contribuínte cuxa declaración sexa positiva pode solicitar a suspensión do ingreso da súa débeda tributaria, sen xuros de mora, na contía máxima que permita o importe da devolución resultante da declaración do seu cónxuxe,  a condición de que este renuncie ao cobramento desta nunha cantidade igual ao importe da débeda cuxa suspensión fose solicitada por aquel.

A suspensión será provisional ata tanto a Administración tributaria recoñeza o dereito á devolución a favor do cónxuxe e a resultas do importe desta.

Requisitos para obter a suspensión provisional

  1. O contribuínte cuxa declaración resulte a devolver deberá renunciar ao cobramento da devolución ata o importe da débeda cuxa suspensión fose solicitada polo seu cónxuxe, aceptando así mesmo que a cantidade a cuxo cobramento renuncia se aplique ao pagamento da devandita débeda.
  2. Ambas as dúas declaracións, a do contribuínte que solicita a suspensión e a do cónxuxe que renuncia á devolución, haberán de corresponder ao mesmo período impositivo e deberán presentarse de forma simultánea e conxuntamente, dentro do prazo establecido.
  3. Ningún dos cónxuxes poderá estar acollido ao sistema de conta corrente tributaria regulado nos artigos 138 a 140 do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo (BOE do 5 de setembro).
  4. Ambos os dous cónxuxes deberán estar ao corrente no pagamento das súas obrigas tributarias, nos termos previstos no artigo 18 do Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, aprobado polo Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo (BOE do 25).

Forma de solicitar a suspensión

Para solicitar a suspensión, o cónxuxe cuxa declaración resulte a ingresar deberá cumprir e subscribir o apartado correspondente da súa declaración.Ademais, ao encher o documento de ingreso (modelo 100), deberá marcar cunha "X" a casa [7] do apartado "Liquidación".

Así mesmo, o cónxuxe cuxa declaración resulte a devolver deberá cumprir e subscribir o apartado correspondente da súa declaración, debendo marcar tamén cunha "X" a casa [7] do apartado "Liquidación" do seu documento de ingreso ou devolución (modelo 100).

Posibilidade de domiciliar o pagamento da parte de débeda tributaria non suspendida

Se o resultado positivo da declaración fose superior ao importe cuxa suspensión se solicita, o pagamento do exceso poderá fraccionarse en dous prazos, do 60 e do 40 por 100, respectivamente, podendo así mesmo domiciliarse en conta o pagamento de cada un dos devanditos prazos, conforme ao procedemento xeral establecido na epígrafe anterior para o pagamento do IRPF.

Efectos das solicitudes de suspensión improcedentes

Cando non proceda a suspensión por non se reunir os requisitos anteriormente sinalados, a Administración practicará liquidación provisional ao contribuínte que a solicitou por importe da débeda obxecto da solicitude xunto co xuro de mora calculado dende a data de vencemento do prazo establecido para presentar a declaración ata a data da citada liquidación provisional.

Efectos sobre a débeda suspendida do recoñecemento do dereito á devolución a favor do cónxuxe

  1. Se a devolución recoñecida fose igual á débeda suspendida, esta quedará totalmente extinguida, ao igual que o dereito á devolución.
  2. Se a devolución recoñecida fose superior á débeda suspendida, esta declararase totalmente extinguida e a Administración procederá a devolver a diferenza entre ambos os dous importes.
  3. Se a devolución recoñecida fose inferior á débeda suspendida, esta declararase extinguida na parte concorrente, practicando a Administración liquidación provisional ao cónxuxe que solicitou a suspensión por importe da diferenza xunto co xuro de mora calculado dende a data de vencemento do prazo establecido para presentar a declaración ata a data da citada liquidación provisional.

Importante:por expresa disposición legal, considerarase que non existe transmisión lucrativa para efectos fiscais entre os cónxuxes pola cantidade que, procedente da devolución dun deles, se aplique ao pagamento da débeda do outro.