Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Documentación adicional a presentar xunto coa declaración do IRPF

Podemos distinguir os seguintes supostos nos que se esixe presentar documentación adicional:

1.Os contribuíntes sometidos ao réxime de transparencia fiscal internacional deberán presentar conxuntamente coa declaración do IRPF os datos e documentos sinalados no artigo 91.12 da Lei do IRPF, relativos a todas e cada unha das entidades non-residentes cuxas rendas deban incluírse na base impoñible do IRPF.

2.Os contribuíntes que efectuasen no exercicio investimentos anticipados de futuras dotacións á Reserva para Investimentos en Canarias deberán presentar conxuntamente coa declaración do IRPF unha comunicación da materialización anticipada do exercicio e o seu sistema de financiamento, conforme ao previsto no artigo 27.11 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias.

3.Os contribuíntes que soliciten a devolución mediante cheque nominativo sen cruzar do Banco de España:deberán presentar conxuntamente coa declaración do IRPF escrito contendo a devandita solicitude.

4.Os contribuíntes que, de acordo co disposto no artigo 89.1 da Lei do Imposto de Sociedades, comuniquen a realización de operacións de fusión ou de escisión nas cales nin a entidade transmitente nin a entidade adquirente teñan a súa residencia fiscal en España e nas que non sexa de aplicación o réxime establecido no artigo 84 da citada Lei do Imposto sobre Sociedades, por non dispoñer a transmitente dun establecemento permanente situado neste país, deberán, ademais de consignar na casa correspondente do modelo de declaración do IRPF a opción polo réxime especial, como socio residente afectado, presentar os seguintes documentos:

  • Identificación das entidades participantes na operación e descrición desta
  • Copia da escritura pública ou documento equivalente que corresponda á operación
  • No caso de que as operacións se tivesen realizado mediante unha oferta pública de adquisición de accións, tamén deberá achegarse copia do folleto informativo.

En todos os casos en que haxa que presentar documentación adicional, os documentos ou escritos e, en xeral, calquera outros non contemplados expresamente nos propios modelos de declaración que deban acompañarse a esta, poderán presentarse a través do Rexistro Electrónico da Axencia Estatal de Administración Tributaria que regula a Resolución do 28 de decembro de 2009 (BOE do 29).Tamén poderán presentarse no Rexistro presencial da Axencia Estatal de Administración Tributaria e en calquera dos rexistros aos que se refire o apartado 4 do artigo 16 da Lei 39/2015, da 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Os descendentes ou ascendentes que se relacionen nas deducións por familia numerosa ou persoas con discapacidade a cargo deberán dispoñer de número de identificación fiscal.

Cando sexa de aplicación a dedución aplicable ás unidades familiares formadas por residentes fiscais en Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, será necesario que os membros integrados na unidade familiar dispoñan de Número de Identificación Fiscal (NIF).