Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Prazo e forma de presentación das declaracións do IRPF 2020

Prazo de presentación das declaracións do IRPF

O prazo de presentación das declaracións do IRPF correspondentes ao exercicio 2020, calquera que sexa o seu resultado, será o comprendido entre os días 7 de abril e 30 de xuño de 2021, ambos os dous inclusive.

Todo iso, sen prexuízo do prazo de domiciliación bancaria das declaracións (ata o 25 de xuño de 2021) que se comenta neste mesmo capítulo.

Forma de presentación das declaracións do IRPF

En xeral

De acordo co artigo 2 da Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro, pola que se regulan os procedementos e as condicións xerais para a presentación de determinadas autoliquidacións, declaracións informativas, declaracións censuais, comunicacións e solicitudes de devolución, as declaracións do IRPF, así como o correspondente documento de ingreso ou devolución, poderán presentarse da seguinte forma:

a) Presentación electrónica por Internet, que poderá ser efectuada mediante algún dos seguintes sistemas de identificación:certificado electrónico recoñecido, número de referencia ou sistema Cl@ve PIN que se describen neste Capítulo.

b) Presentación da declaración a través da confirmación do borrador de declaración que, tal e como se comentou na epígrafe anterior, permite a presentación, ademais de por Internet na Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, a través da aplicación para dispositivos móbiles, por teléfono e nas oficinas da Axencia Estatal de Administración Tributaria, logo de solicitude de cita, así como nas oficinas habilitadas polas Comunidades Autónomas, Cidades con Estatuto de Autonomía e Entidades Locais para a confirmación do borrador de declaración.Neste caso, a declaración deberá presentarse directamente nas citadas oficinas para a súa inmediata transmisión electrónica.Poderanse presentar mediante a confirmación do borrador de declaración as declaracións a devolver ou negativas e as declaracións con resultado a ingresar, sempre que, nestas últimas o contribuínte tería procedido á domiciliación do ingreso resultante ou, do primeiro prazo se se trata de declaracións nas que o contribuínte optou polo fraccionamento do pagamento.No caso de dispositivos móbiles só se poderá confirmar o borrador se se opta polo fraccionamento do pagamento.

Especialidades:

1.Contribuíntes do IRPF que se encontren acollidos ao sistema de conta corrente en materia tributaria

Os contribuíntes do IRPF que se encontren acollidos ao sistema de conta corrente en materia tributaria, regulado nos artigos 138 a 143 do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo, presentarán a súa declaración de acordo coas regras previstas nos números Uno e Dous do apartado sexto da Orde de 30 de setembro de 1999, pola que se aproba o modelo de solicitude de inclusión no sistema de conta corrente en materia tributaria, establécese o lugar de presentación das declaracións tributarias que xeren débedas ou créditos que deban anotarse na devandita conta corrente tributaria e desenvólvese o disposto no Real Decreto 1108/1999, do 25 de xuño, polo que se regula o sistema de conta corrente en materia tributaria.

2.Contribuíntes que están obrigados a presentar, ademais, declaración polo Imposto sobre Patrimonio

Os contribuíntes que presenten declaración polo Imposto sobre Patrimonio, estarán obrigados a utilizar a vía electrónica a través de Internet para a presentación da declaración do IRPF, debendo utilizar a vía electrónica, a través de Internet ou do teléfono para confirmar, no seu caso, o borrador da declaración do IRPF.

3.Contribuíntes con residencia habitual no estranxeiro ou desprazados fóra do territorio español

Os contribuíntes que teñan a súa residencia habitual no estranxeiro e aqueles que se encontren fóra do territorio nacional durante os prazos de presentación das declaracións do IRPF poderán confirmar e presentar o borrador de declaración e, no seu caso, realizar o ingreso ou solicitar a devolución por vía electrónica, a través de Internet ou do teléfono nos termos, condicións e conforme ao procedemento exposto no apartado "Confirmación e presentación do borrador".

4.Declaracións do IRPF de cónxuxes non separados legalmente nas que un deles solicite a suspensión do ingreso e o outro manifeste a renuncia ao cobramento da devolución

No caso de declaracións de cónxuxes non separados legalmente nas que, ao abeiro do disposto no artigo 97.6 da Lei do IRPF, un deles solicite a suspensión do ingreso e o outro manifeste a renuncia ao cobramento da devolución, as declaracións correspondentes a ambos os dous cónxuxes deberán presentarse de forma simultánea e conxuntamente no lugar que corresponda en función de que o resultado final das súas declaracións como consecuencia da aplicación do mencionado procedemento sexa a ingresar ou a devolver.