Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exemplos de contribuíntes obrigados a declarar

A título de exemplo, están obrigados a declarar, entre outros, os seguintes contribuíntes:

 • Os contribuíntes que percibisen rendementos íntegros do traballo procedentes dun mesmo pagado por importe superior a 22.000 euros anuais.
 • Os contribuíntes que percibisen durante 2020 rendementos íntegros do traballo por importe superior a 14.000 euros nos seguintes supostos:
  1. Cando procedan de máis dun pagador, se a suma das cantidades procedentes do segundo e restantes pagadores, por orde de contía, supera a cifra de 1.500 euros anuais.

   Covid-19: como consecuencia da declaración do estado de alarma, derivada da crise sanitaria do Covid-19, e co fin de paliar os efectos económicos e sociais que está a ocasionar esta pandemia, se adoptaron nos Reais Decretos-lei 8/2020, do 17 de marzo, 18/2020, do 12 de maio, 24/2020, do 26 de xuño e 30/2020 de 29 se setembro, unha serie de medidas de axuste temporal de actividade para evitar despedimentos entre as que están os expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE).O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) que asume en caso de ERTE o pagamento da prestación por desemprego pasa a ser considerado outro pagador para o contribuínte.

   Atendéndolle, e sempre que o resto das rendas se encontren dentro dos límites que en cada caso se sinalan no artigo 96 da Lei IRPF, non estarán obrigados a declarar polo IRPF os contribuíntes que obteñan rendementos de traballo, cando nestes casos de expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE) a suma dos rendementos de traballo procedentes de máis dun pagador non superen os 14.000 euros ou, no seu caso, de 22.000 euros, se a suma das cantidades percibidas do segundo e restantes pagadores, por orde de contía, non superen no seu conxunto a cantidade de 1.500 euros anuais.

  2. Cando se trate de pensionistas con varias pensións cuxas retencións non se practicasen de acordo coas determinadas pola Axencia Tributaria, logo de solicitude do contribuínte para o efecto, por medio do modelo 146.
  3. Cando se perciban pensións compensatorias do cónxuxe ou anualidades por alimentos
  4. Cando o pagador dos rendementos do traballo non estea obrigado a reter.
  5. Cando se perciban rendementos íntegros do traballo suxeitos a tipo fixo de retención.
 • Os contribuíntes que fosen titulares de bens inmobles de uso propio distinto da vivenda habitual e do chan non edificado, cuxas rendas imputadas xunto cos rendementos derivados de Letras do Tesouro e o importe das subvencións para a adquisición de vivenda de protección oficial ou de prezo taxado e demais ganancias patrimoniais derivadas de axudas públicas sexa superior a 1.000 euros anuais.
 • Os contribuíntes titulares de actividades económicas, incluídas as agrícolas e gandeiras, sexa cal sexa o método de determinación do rendemento neto destas, sempre que os rendementos íntegros xunto cos do traballo e do capital, así como o das ganancias patrimoniais sexa superior a 1.000 euros anuais.
 • Os contribuíntes que obtivesen perdas patrimoniais en contía igual ou superior a 500 euros anuais.
 • Os contribuíntes titulares de inmobles arrendados (pisos, locais, prazas de garaxe), cuxos rendementos totais, exclusivamente procedentes dos citados inmobles, ou conxuntamente cos rendementos do traballo, do capital mobiliario, de actividades económicas e ganancias patrimoniais excedan de 1.000 euros anuais.