Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Rendas non susceptibles de imputación

Normativa:Art.º 91.3.g), 4, 5 e 9 Lei IRPF

Sen prexuízo do comentado anteriormente, non son susceptibles de imputación as seguintes rendas:

 • As rendas positivas correspondentes a ingresos derivados de actividades crediticias, financeiras, aseguradoras ou de prestación de servizos, cando máis do 50 por 100 dos ingresos correspondentes a estas se realicen con persoas ou entidades non vinculadas nos termos do artigo 18 da LIS
 • As rendas previstas nas letras b) e e) do apartado anterior "Rendas susceptibles de imputación", no suposto de valores derivados da participación no capital ou nos fondos propios de entidades que outorguen, polo menos, o 5 por 100 do capital dunha entidade e se posúan durante un prazo mínimo dun ano, coa finalidade de dirixir e xestionar a participación, sempre que a entidade participada cumpra os seguintes requisitos:

  • Que dispoña da correspondente organización de medios materiais e persoais, e
  • Que non teña como actividade principal a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario nos termos previstos no artigo 4.Ocho.Dos a) da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio.

  No suposto de entidades que formen parte do mesmo grupo de sociedades segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas, os requisitos relativos á porcentaxe de participación, así como a existencia dunha dirección e xestión da participación determinaranse tendo en conta a todas as que formen parte do mesmo.

 • As rendas positivas a que se refire o apartado anterior "Rendas susceptibles de imputación"Cando a suma dos seus importes sexa inferior ao 15 por 100 da renda total obtida pola entidade non residente, agás as rendas a que se refire a letra g) do devandito apartado que se imputarán na súa totalidade.
 • O importe do imposto ou impostos de natureza idéntica ou similar ao Imposto sobre Sociedades efectivamente satisfeito pola sociedade non residente pola parte de renda a incluír.
 • Os dividendos ou participacións en beneficios, incluídos os dividendos a conta, na parte que corresponda á renda positiva que fose imputada.

  En caso de distribución de reservas, atenderase á designación contida no acordo social, entendéndose aplicadas as últimas cantidades aboadas ás devanditas reservas.

Importante:unha mesma renda positiva soamente poderá ser obxecto de imputación por unha soa vez, calquera que sexa a forma e a entidade en que se manifeste.