Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Réxime transitorio

Normativa:Disposición transitoria oitava Lei IRPF

Participacións e accións adquiridas antes do 1 de xaneiro de 1999

Para os efectos de calcular o exceso do valor liquidativo, tomarase como valor de adquisición o valor liquidativo a día 1 de xaneiro de 1999, respecto das participacións e accións que no devandito exercicio se posúan polo contribuínte.A diferenza entre o devandito valor e o valor efectivo de adquisición non se tomará como valor de adquisición para os efectos da determinación das rendas derivadas da transmisión ou reembolso das accións ou participacións.

Beneficios obtidos con anterioridade a 1 de xaneiro de 1999

Os dividendos e participacións en beneficios distribuídos polas institucións de investimento colectivo, que procedan de beneficios obtidos con anterioridade a 1 de xaneiro de 1999, integraranse na base impoñible dos socios ou partícipes destes.Para estes efectos, entenderase que as primeiras reservas distribuídas foron dotadas cos primeiros beneficios ganados.

Exemplo:

Don S.M.G., é titular dende marzo de 1998 dunha participación nunha institución de investimento colectivo, constituída nun país cualificado regulamentariamente como paraíso fiscal, cuxo valor de adquisición foi o equivalente a 12.020 euros.

O valor liquidativo da devandita participación a 31-12-2020 é de 31.800 euros.

Determinar a renda imputable ao exercicio 2020, sabendo que o valor liquidativo da participación a 01-01-1999 ascendía ao equivalente a 12.500 euros e que as rendas imputadas nos exercicios 1999 a 2019 ascenderon a 16.200 euros.

Solución:

Imputación de rendas correspondentes ao exercicio 2020:

  • Valor liquidativo a 31-12-2020:31.800
  • Valor de adquisición a 01-01-2020:28.700 (1)
  • Renda imputable (31.800 - 28.700) =3.100

Nota ao exemplo:

(1) A determinación do valor de adquisición ao inicio do período impositivo efectúase partindo do valor liquidativo a 01-01-1999 (12.500 euros) e sumando ao devandito importe as imputacións de renda realizadas nos exercicios 1999 a 2019 (16.200).Así pois:12.500 + 16.200 = 28.700.(Volver)