Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Definición de paraíso fiscal

A disposición adicional primeira da Lei 36/2006, do 29 de novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal (BOE do 30), contén a definición de paraíso fiscal, de nula tributación e de efectivo intercambio de información tributaria.

Respecto da definición de paraíso fiscal os seus apartados 1 e 2 establecen:

“1.Teñen a consideración de paraísos fiscais os países e territorios que se determinen regulamentariamente.
2.A relación de países e territorios que teñen a consideración de paraísos fiscais poderase actualizar atendendo aos seguintes criterios:

  1. A existencia co devandito país ou territorio dun convenio para evitar a dobre imposición internacional con cláusula de intercambio de información, un acordo de intercambio de información en materia tributaria ou o Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal da OCDE e do Consello de Europa emendado polo Protocolo 2010, que resulte de aplicación.
  2. Que non exista un efectivo intercambio de información tributaria nos termos previstos polo apartado 4 desta disposición adicional.
  3. Os resultados das avaliacións inter pares realizadas polo Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fins Fiscais."

Actualmente a única relación regulamentaria de países e territorios que se consideran como paraísos fiscais publicada é a que recolle o artigo 1 do Real Decreto 1080/1991, do 5 de xullo e que recollemos ao final desta apartado.

Respecto a estes países debe terse en conta que o artigo 2 do citado Real Decreto 1080/1991 (que se engade polo artigo 2 do Real Decreto 116/2003, do 31 de xaneiro), dispón que os países e territorios aos que se refire o seu artigo 1 que asinen con España un acordo de intercambio de información en materia tributaria ou un convenio para evitar a dobre imposición con cláusula de intercambio de información deixarán de ter a consideración de paraísos fiscais no momento en que os devanditos convenios ou acordos entren en vigor.Por esta razón procedeuse ten indicar no cadro e a explicar nas seguintes notas cales son os países e territorios que asinaron con España un acordo de intercambio de información en materia tributaria ou un convenio para evitar a dobre imposición con cláusula de intercambio de información.

Agora ben, sen prexuízo do anterior, sinalar tamén que a Unión Europea dende 2017 elabora a lista de países e territorios non cooperadores para efectos fiscais tendo en conta criterios de transparencia e intercambio de Información con fins fiscais, de equidade fiscal e de implantación de medidas contra a erosión da base impoñible e o traslado de beneficios.A devandita lista revísase e actualiza periodicamente.A última destas revisións publicouse no Diario Oficial da Unión Europea (DOUE) do 21 de xuño de 2019.

De acordo co que se establece o apartado 1 da disposición adicional quincuaxésima da Lei 9/2017, do 8 de novembro (BOE do 9) "O Goberno deberá actualizar a lista de países e territorios que teñan a cualificación de paraíso fiscal de conformidade co sinalado na disposición adicional primeira da Lei 36/2006, do 29 de novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal.A devandita actualización realizarase unha vez que se publiquen as listas de xurisdicións non cooperativas que se están a preparar pola OCDE e a Unión Europea para que poidan ser tidos en conta os resultados obtidos."