Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Réxime especial: Ganancias patrimoniais por cambio de residencia

Normativa: Art. 95 bis Lei IRPF

O réxime fiscal especial denominado "Ganancias patrimoniais por cambio de residencia" é aplicable a determinados contribuíntes do IRPF, titulares de accións ou participacións de calquera tipo de entidade, que perdan a súa condición por cambio de residencia coméntase no Capítulo 11.