Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Concepto e requisitos da imputación de rendas inmobiliarias

Concepto

Teñen a consideración de rendas inmobiliarias imputados aquelas rendas que o contribuínte debe incluír na súa base impoñible por ser propietario ou titular dun dereito real de desfrute sobre bens inmobles que reúnan os requisitos que se enumeran a continuación.

Tamén xera rendas inmobiliarias imputadas a titularidade dun dereito real de aproveitamento por quenda sobre bens inmobles urbanos, nos termos que, así mesmo, máis adiante se comentan.

En ambos os dous casos, debe tratarse de inmobles que non xeren rendementos do capital nin estean afectos a actividades económicas.

Importante:a concesión do dereito de uso de prazas de aparcadoiro para residentes non xera a imputación de rendas inmobiliarias, ao non constituír a devandita concesión un dereito real.

Requisitos da imputación de rendas inmobiliarias

A imputación de rendas inmobiliarias está condicionada a que os inmobles dos que as devanditas rendas presuntas derivan cumpran os seguintes requisitos:

  • Que se trate de bens inmobles urbanos cualificados como tales no artigo 7 do texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2004, do 5 de marzo (BOE do 8), non afectos a actividades económicas.
  • Que se trate de inmobles rústicos con construcións que non resulten indispensables para o desenvolvemento de explotacións agrícolas, gandeiras ou forestais, non afectos a actividades económicas.

    O concepto de elementos patrimoniais afectos a actividades económicas coméntase no Capítulo 6.

  • Que non xeren rendementos do capital.Os rendementos do capital poden derivar do arrendamento de bens inmobles, negocios ou minas ou da constitución ou cesión de dereitos ou facultades de uso ou desfrute sobre bens inmobles.

    Os rendementos do capital coméntanse no Capítulo 4 (Rendementos do capital inmobiliario) e Capítulo 5 (Rendementos de capital mobiliario) deste Manual

  • Que non constitúan a vivenda habitual do contribuínte.Para estes efectos, enténdense que forman parte da vivenda habitual do contribuínte as prazas de garaxe adquiridas conxuntamente co inmoble ata un máximo de dous.
  • Que non se trate de chan non edificado, inmobles en construción nin de inmobles que, por razóns urbanísticas, non sexan susceptibles de uso.