Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Declaración das rendas inmobiliarias imputadas

No apartado "C" da declaración deben relacionarse todos os datos relativos aos inmobles a disposición dos seus propietarios ou usufructuarios nalgún momento do exercicio, xa ostenten a titularidade sobre estes de forma directa (propiedade ou usufruto) ou como consecuencia da súa participación nunha entidade en réxime de atribución de rendas, con excepción dos soares sen edificar e os que non sexan susceptibles de uso por razóns urbanísticas.

En concreto, deberán consignarse os seguintes datos por cada un deles:

  1. Parte do inmoble que está a disposición do contribuínte, casa [0087]:se a totalidade do inmoble permaneceu a disposición do contribuínte no exercicio, consignarase a porcentaxe do 100 por 100.

    Cando debido a un uso ou destino simultáneo do inmoble só unha parte deste como, por exemplo, unha única planta do edificio, permanecese a disposición do contribuínte, indicarase a porcentaxe, expresada con dous decimais, que representa a superficie da devandita parte en relación coa superficie total do inmoble.

  2. Período computable (nº de días), casa [0085]:consignarase 365 cando o inmoble permaneza a disposición do contribuínte durante todo o ano.No caso contrario, expresarase o número de días que o inmoble estivo a disposición do contribuínte.

    No caso excepcional de que o inmoble estea, nos mesmos días, parte a disposición do contribuínte e parte destinado a outros usos, se marcase unha X na casa [0086], indicándose o número de días que estivo a disposición do contribuínte na casa [0088].

  3. Importe da renda inmobiliaria imputada, casa [0089] .