Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

c) Transmisións lucrativas "inter vivos" (doazóns) de empresas ou participacións

Este suposto refírese ás doazóns en favor do cónxuxe, descendentes ou adoptados, de empresas individuais ou de participacións en entidades do doador ás que sexa de aplicación a redución do 95 por 100 contemplada no apartado 6 do artigo 20 da Lei 29/1987, do 18 de decembro, do Imposto sobre Sucesións e Doazóns (BOE do 19).

O artigo 20.6 da Lei 29/1987, do 18 de decembro, do Imposto sobre Sucesións e Doazóns, dispón:

6.Nos casos de transmisión de participacións "ínter vivos", en favor do cónxuxe, descendentes ou adoptados, dunha empresa individual, un negocio profesional ou de participacións en entidades do doador aos que sexa de aplicación a exención regulada no apartado oitavo do artigo 4 da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio, aplicarase unha redución na base impoñible para determinar a liquidable do 95 por 100 do valor de adquisición, sempre que concorran as condicións seguintes:

a) Que o doador tivese sesenta e cinco ou máis anos ou se encontrase en situación de incapacidade permanente, en grao de absoluta ou grande invalidez.

b) Que, se o doador viñer exercendo funcións de dirección, deixase de exercer e de percibir remuneracións polo exercicio das devanditas funcións dende o momento da transmisión.

Para estes efectos, non se entenderá comprendida entre as funcións de dirección a mera pertenza ao Consello de Administración da sociedade.

c) En canto ao donatario, deberá manter o adquirido e ter dereito á exención no Imposto sobre o Patrimonio durante os dez anos seguintes á data da escritura pública de doazón, salvo que falecese dentro deste prazo.

Así mesmo, o donatario non poderá realizar actos de disposición e operacións societarias que, directa ou indirectamente, poidan dar lugar a unha minoración substancial do valor da adquisición.A devandita obriga tamén resultará de aplicación nos casos de adquisicións "mortis causa" a que se refire a letra c) do apartado 2 deste artigo.

No caso de non se cumprir os requisitos a que se refire o presente apartado, deberá pagarse a parte do imposto que se tiver deixado de ingresar como consecuencia da redución practicada e os xuros de mora."

Respecto ao artigo 4.8 da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio ao que alude o artigo 26.6 transcrito véxase o apartado "Patrimonio empresarial e profesional" das exencións xerais do artigo 4 da citada Lei, dentro do capítulo 2 do Manual práctico do Imposto sobre o Patrimonio 2020.

Tratándose de elementos patrimoniais que se afecten polo contribuínte á actividade económica con posterioridade á súa adquisición deberán ter estado afectos ininterrompidamente durante, polo menos, os cinco anos anteriores á data da transmisión.

Nestas adquisicións, o donatario subrogarase na posición do doador respecto dos valores e datas de adquisición dos devanditos bens (art.º 36 Lei IRPF)