Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Delimitación positiva

Normativa: Art. 33.1 e 2 Lei  IRPF

De acordo co artigo 33.1 da Lei do IRPF son ganancias e perdas patrimoniais as variacións no valor do patrimonio do contribuínte que se poñan de manifesto con ocasión de calquera alteración na composición daquel , non sendo que por esta Lei cualifíquense como rendementos.

Desta definición pode concluírse que, para que se produza unha ganancia ou perda patrimonial, deben cumprirse os seguintes requisitos que pasamos a analizar:

  1. 1. Existencia dunha alteración na composición do patrimonio do contribuínte
  2. 2. Que como consecuencia da devandita alteración prodúzase unha variación no valor do patrimonio do contribuínte
  3. 3. Que non exista norma legal que expresamente exceptúe de gravame o devandito ganancia ou fágaa tributar como rendemento