Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Delimitación positiva

Normativa:Art. 33.1 e 2 Lei IRPF

De acordo co artigo 33.1 da Lei do IRPF son ganancias e perdas patrimoniais as variacións no valor do patrimonio do contribuínte que se poñan de manifesto con ocasión de calquera alteración na composición daquel, salvo que por esta Lei se cualifiquen como rendementos.

Desta definición pode concluírse que, para que se produza unha ganancia ou perda patrimonial, deben cumprirse os seguintes requisitos que pasamos a analizar: