Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Réxime especial de adiamento fiscal do troco de valores

Normativa: Arts. 37.3 Lei IRPF  e 80  LIS

Requisitos

O réxime especial de adiamento fiscal previsto no Capítulo VII do Título VII da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades (BOE do 28) (35), resulta aplicable aos contribuíntes do IRPF que realicen o troco de valores que define o artigo 76.5 da LIS como a operación pola que unha entidade adquire unha participación no capital social doutra que lle permite obter a maioría dos dereitos de voto nela ou, se xa dispón da devandita maioría, adquirir unha maior participación, mediante a atribución aos socios, a cambio dos seus valores, doutros representativos do capital social da primeira entidade e, se é o caso, dunha compensación en diñeiro que non exceda do 10 por 100 do valor nominal ou, a falta de valor nominal, dun valor equivalente ao nominal dos devanditos valores deducido da súa contabilidade; sempre que se cumpran os requisitos:

 • Que os socios que realicen o troco de valores residan en territorio español ou no dalgún outro Estado membro da Unión Europea ou no de calquera outro Estado sempre que, neste último caso, os valores recibidos sexan representativos do capital social dunha entidade residente en España.
 • Que a entidade que adquira os valores sexa residentes en territorio español ou estea comprendida no ámbito de aplicación da Directiva 2009/133/CE .
 • Que nas operacións non interviñesen entidades domiciliadas ou establecidas en países ou territorios cualificados como paraísos fiscais ou que as rendas se obteñan a través deles .

Valoración de activos recibidos

Cando se cumpran os requisitos anteriores non se integrarán na base impoñible do contribuínte as ganancias de patrimonio que se poñan de manifesto con ocasión do troco de valores.

A valoración e antigüidade das accións recibidas polos socios en virtude do troco, deberá efectuarse, para os efectos de futuras transmisións, polo valor de adquisición e antigüidade das accións entregadas. A devandita valoración aumentarase ou diminuirá no importe da compensación complementaria en diñeiro entregado ou recibido.

Cando o socio teña a consideración de entidade en réxime de atribución de rendas, non se integrará na base impoñible das persoas ou entidades que sexan socios, herdeiros, comuneiros ou partícipes no devandito socio, a ganancia xerada con ocasión do troco de valores, sempre que á operación lle sexa de aplicación o réxime fiscal establecido Capítulo VII do Título VII da LIS ou realícese ao abeiro da Directiva 2009/133/CE do Consello, do 19 de outubro, relativa ao réxime fiscal común aplicable ás fusións, escisións, escisións parciais, achegas de activos e troco de valores realizados entre sociedades de diferentes Estados membros e ao traslado do domicilio social dunha SE ou unha SCE dun Estado membro a outro, e os valores recibidos polo socio conserven a mesma valoración fiscal que tiñan trocádosos.

Perda da condición de residente en territorio español

Normativa: Art. 80.4 LIS

 • Imputación Temporal

  No caso de que o socio que aplicou o réxime especial de adiamento fiscal perda a condición de residente en territorio español, integrarase na base impoñible do IRPF do último período impositivo que deba declararse por este imposto, a diferenza entre o valor de mercado das accións ou participacións e o valor deste calculado conforme ao indicado antes (isto é, por valor fiscal dos entregados), non sendo que as accións ou participacións queden afectos a un establecemento permanente situado en territorio español.

 • Adiamento do pagamento da débeda por cambio de residencia a outros Estados da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo

  Non obstante, o pagamento da débeda tributaria resultante, cando o socio adquira a residencia nun Estado membro da Unión Europea, ou do Espazo Económico Europeo co que exista un efectivo intercambio de información tributaria nos termos previstos no apartado 3 da Disposición adicional primeira da Lei 36/2006, do 29 de novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal, será adiado pola Administración tributaria a solicitude do contribuínte ata agora da transmisión a terceiros das accións ou participacións afectadas, resultando de aplicación o que se dispón na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, e a súa normativa de desenvolvemento, no referente á devindicación de xuros de mora e á constitución de garantías para o devandito adiamento.

 • Recuperación da condición de residente en territorio español

  Se o obrigado tributario adquirise de novo a condición de contribuínte do IRPF sen transmitir a titularidade das accións ou participacións, poderá solicitar a rectificación da autoliquidación ao obxecto de obter a devolución das cantidades ingresadas correspondentes a estas ganancias patrimoniais. A solicitude de rectificación poderá presentarse a partir da finalización do prazo de declaración correspondente ao primeiro período impositivo en que deba presentarse unha autoliquidación do IRPF

Obriga de comunicar

A realización de operacións de troco de valores ás que resulta de aplicación o réxime especial de adiamento fiscal previsto na Lei do Imposto sobre Sociedades debe ser obxecto de comunicación á Administración tributaria pola entidade adquirente das operacións. Non obstante, se a entidade adquirente non é residente en territorio español, a devandita comunicación realizarase pola entidade transmitente. E se nin a entidade adquirente nin a transmitente son residente en territorio español, serán os socios, sempre que sexan residentes en territorio español os que deben presentar a comunicación.