Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exemplo:Transmisións onerosas de valores non cotizados

Exemplo

Dona G.C.A. o 03-01-1991 subscribiu 1.500 accións de S.A. "Beta", que non cotiza en bolsa, por un importe equivalente a 9.000 euros.O 21-12-2000 adquiriu 2.000 accións da mesma sociedade, aboando por tal motivo 25.000 euros.

O día 05-11-2020 vende 3.000 títulos por 66.000 euros.O capital social de S.A. "Beta" está formado por 12.000 accións, sendo os resultados obtidos pola citada entidade nos tres últimos exercicios sociais pechados con anterioridade a 31-12-2020 de 80.000, 60.000 e 40.000 euros, respectivamente.

O valor do patrimonio neto que corresponde aos valores transmitidos resultante do balance correspondente ao exercicio 2019 pechado en xullo de 2020 é de 21 euros/acción.

Determinar a ganancia ou perda patrimonial obtida no suposto de que a contribuínte non conte con proba abondo de que o importe da transmisión se corresponde co que terían convido partes independentes en condicións normais de mercado e tendo en conta que non se realizou dende 1 de xaneiro de 2015 transmisión de elementos patrimoniais a cuxa ganancia lle fose aplicable a disposición transitoria novena da Lei do IRPF

Solución:

Para determinar a ganancia ou perda patrimonial obtida é preciso, en primeiro lugar, identificar as accións vendidas dentro da totalidade das posuídas.Para iso, debe aplicarse o criterio legal de que as accións vendidas son aquelas que se adquiriron en primeiro lugar (criterio FIFO).É dicir que as 3.000 accións vendidas corresponden ás 1.500 subscritas o 03-01-1991 e a 1.500 das adquiridas o 21-12-2000.

1.Determinación da ganancia ou perda patrimonial total:

InformaciónAdquiridas o 03-01-1991Adquiridas o 21-12-2000
Número de accións vendidas (3.000) 1.500 1.500
Valor de transmisión (1) (1.500 x 25) 37.500 37.500
Valor de adquisición 9.000 18.750
Ganancia patrimonial 28.500 18.750

2.Determinación da ganancia patrimonial xerada con anterioridade a 20-01-2006:

Ao terse adquirido parte das accións con anterioridade a 31-12-1994, débese proceder á determinación da parte da ganancia patrimonial xerada con anterioridade a 20-01-2006 para aplicar sobre esta os coeficientes redutores ou de abatemento que procedan.

Ganancia xerada ata 20-01-2006:(28.500 ÷ 10.899) x 5.496 (2) = 14.371,59

3.Cálculo da redución

 1. Ganancia xerada con anterioridade a 20-01-2006 susceptible de redución (3)

  Límite máximo:400.000,00

  ∑ Valor de transmisión de elementos patrimoniais con dereito á redución dende 01-01-2015:0

  Valor de transmisión do elemento patrimonial ao que se aplica a D.T.9ª Lei do IRPF = 37.500

  Ganancia patrimonial susceptible de redución =14.371,59 

 2. Redución aplicable

  Número de anos de permanencia ata 31-12-1996:6 anos

  Redución por coeficientes de abatemento (57,12% s/14.371,59) =8.209,05

 3. Ganancia patrimonial reducida

  Ganancia patrimonial reducida (14.371,59 – 8.209,05) =6.162,54

5.Determinación da ganancia patrimonial non reducible (xerada a partir do 20-01-2006):

Ganancia xerada a partir do 20-01-2006:(28.500 ÷ 10.899) x 5.403 (4) = 14.128,41

6.Determinación da ganancia patrimonial computable:

(6.162,54 + 14.128,41 + 18.750,00) = 39.040,95

Notas ao exemplo

(1) Ao non dispoñer a contribuínte de proba de que o importe da transmisión se corresponde co valor de mercado, é dicir, co que terían convido partes independentes en condicións normais de mercado, o valor de transmisión non poderá ser inferior ao maior dos seguintes:

 1. Valor concertado na transmisión:22 euros/acción.
 2. O valor do patrimonio neto que corresponde aos valores transmitidos segundo balance do último exercicio:21 euros/acción.
 3. Ao 20 por 100 da media dos resultados dos últimos tres exercicios sociais pechados:

  (80.000 + 60.000 + 40.000) ÷ 3 = 60.000

  (60.000 x 100) ÷ 20 = 300.000

  300.000 ÷ 12.000 =25 euros/acción (Volver)

(2) A ganancia patrimonial xerada entre a data de subscrición das accións (03-01-1991) e o 19 de xaneiro de 2006, ambos os dous inclusive, determínase repartindo proporcionalmente a ganancia patrimonial correspondente ás devanditas accións (28.500) entre o número de días transcorridos entre a data de subscrición e a data de transmisión destas que foi o 05-11-2020 (10.899 días), respecto do número total de días comprendidos entre a data de subscrición das accións e o 19-01-2006, ambos os dous inclusive (5.496).(Volver)

(3) Como o límite máximo aplicable sobre o valor de transmisión é de 400.000 euros e, neste caso, o valor de transmisión das accións con dereito á aplicación de coeficientes redutores é de 37.500 euros sen que se producise no exercicio 2020 (nin nos dous anteriores) ningunha outra transmisión con dereito á aplicación da disposición transitoria novena da Lei do IRPF, os coeficientes redutores aplicásense sobre todo o importe da ganancia patrimonial xerada con anterioridade a 20-01-2006.(Volver)

(4) A ganancia patrimonial xerada a partir do 20-01-2006 determínase repartindo proporcionalmente a ganancia patrimonial correspondente ás devanditas accións (28.500) entre o número de días transcorridos entre a data de subscrición e a data de transmisión das mesmas (10.899 días), respecto do número total de días comprendidos entre o 20-01-2006 e a data da transmisión destas (05-11-2020), que ascende a 5.403 días.(Volver)