Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

En xeral:transmisión de valores non cotizadas

Norma especifíca de valoración

Cando a alteración no valor de patrimonio proceda da transmisión a título oneroso de valores non admitidos a negociación nalgún dos mercados regulados de valores definidos na Directiva 2004/39/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de abril de 2004, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, que sexan representativos da participación en fondos propios de sociedades ou entidades, a ganancia ou perda patrimonial computarase pola diferenza entre o seu valor de adquisición e o valor de transmisión.

Téñase en conta que a Directiva 2004/39/CE foi derrogada con efectos do 3 de xaneiro de 2017 pola Directiva 2014/65/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros.Esta, no seu artigo 94, dispón que as referencias á Directiva 2004/39/CE se entenderán feitas á Directiva 2014/65/UE.

. Valor de transmisión.

Considerarase como valor de transmisión, salvo proba de que o efectivamente satisfeito se corresponde co que terían convido partes independentes en condicións normais de mercado, o maior dos dous seguintes:

 1. O valor do patrimonio neto que corresponda aos valores transmitidos resultante do balance correspondente ao último exercicio pechado con anterioridade á data da devindicación do Imposto.

 2. O que resulte de capitalizar ao tipo do 20 por 100 a media dos resultados dos tres exercicios sociais pechados con anterioridade á data de devindicación do Imposto.Para este último efecto, computaranse como beneficios os dividendos distribuídos e as asignacións a reservas, excluídas as de regularización ou de actualización de balances.

  O valor de transmisión así calculado terase en conta para determinar o valor de adquisición dos valores ou participacións que corresponda ao adquirente.

. Valor de adquisición.

Na determinación do valor de adquisición deben terse en conta as seguintes particularidades:

 1. Valor de adquisición en caso de transmisión de dereitos de subscrición.

  Para determinar o valor de adquisición das accións transmitidas unicamente deducirase o importe dos dereitos de subscrición alleados antes do 23 de marzo de 1989, data de entrada en vigor do Real Decreto-lei 1/1989, do 22 de marzo (BOE do 23 de marzo).

  A alienación de dereitos de subscrición preferente derivados desta clase de accións determina que o importe obtido teña en todo caso a consideración de ganancia patrimonial para o transmitente no período impositivo en que se produza a devandita transmisión, sen que poida computarse, nestes casos, un valor de adquisición dos devanditos dereitos e para o que tomará como período de permanencia o comprendido entre o momento da adquisición do valor do que proceda o dereito e o da transmisión deste último.

 2. Valor de adquisición das accións parcialmente liberadas.

  Cando se trate de accións parcialmente liberadas, o valor de adquisición destas será o importe realmente satisfeito polo contribuínte.

 3. Valor de adquisición das accións totalmente liberadas.

  No caso de accións totalmente liberadas, o valor de adquisición, tanto destas coma das que procedan, será o que resulte de repartir o custo total entre o número de títulos, tanto os antigos coma os liberados, que correspondan.Estes últimos terán, para os efectos do período de permanencia, a mesma antigüidade que as accións de procedencia.

. Identificación dos títulos transmitidos.

Para poder individualizar os títulos alleados, especialmente cando non se transmitise a totalidade dos posuídos, a Lei establece un criterio especial, segundo o cal cando existan valores homoxéneos e non se alleen todos, enténdese que os transmitidos polo contribuínte son aqueles que adquiriu en primeiro lugar (criterio FIFO).