Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Réxime especial de diferimiento da tributación

Contido do réxime especial de diferimiento da tributación e requisitos para a aplicación: 

Cando o importe obtido como consecuencia do reembolso ou transmisión de participacións ou accións en institucións de investimento colectivo destínese á adquisición ou subscrición doutras accións ou participacións nas devanditas institucións, non procederá computar a ganancia ou perda patrimonial, conservando as novas accións ou participacións subscritas o valor e data de adquisición das transmitidas ou reembolsadas.

Este réxime de diferimiento fiscal na tributación das ganancias patrimoniais só resulta aplicable nos seguintes casos:

1.Nos reembolsos de participacións en institucións de investimento colectivo que teñan a consideración de fondos de investimento.

2.Nas transmisións de accións en institucións de investimento colectivo con forma societaria, sempre que cumpran as dúas condicións seguintes:

  • Que o número de socios da institución de investimento colectivo cuxas accións se transmitan sexa superior a 500.

  • Que o contribuínte non participase, nalgún momento dentro dos 12 meses anteriores á data da transmisión, en máis do 5 por 100 do capital da institución de investimento colectivo.

    Para estes efectos, o contribuínte deberá comunicar documentalmente esta circunstancia ás entidades a través das cales se realizan as operacións de transmisión ou reembolso e de adquisición ou subscrición das accións.

Tamén resulta aplicable este réxime especial de diferimiento fiscal aos socios ou partícipes de institucións de investimento colectivo, reguladas pola Directiva 2009/65/CE, do 13 de xullo, do Parlamento Europeo e do Consello (1), distintas das constituídas en paraísos ou territorios considerados como paraísos fiscais, constituídas e domiciliadas nalgún Estado membro da Unión Europea e inscritas no rexistro especial da Comisión Nacional do Mercado de Valores, para os efectos da súa comercialización por entidades residentes en España que cumpran os seguintes requisitos:

  • Que a adquisición, subscrición, transmisión e reembolso das accións ou participacións se realice a través de entidades comercializadoras inscritas na Comisión Nacional de Mercado de Valores.

  • Que, no caso de que a institución de investimento colectivo se estruture en compartimentos ou subfondos, o número de socios e a porcentaxe máxima de participación se refira a cada compartimento ou subfondo comercializado.

Nota: a Directiva 2009/65/CE, do 13 de xullo, do Parlamento Europeo e do Consello, no seu artigo 117 derroga, con efectos dende o 1 de xullo de 2011, a Directiva 85/611/CEE e establece que as referencias á Directiva derrogada se entenderán feitas á citada Directiva 2009/65/CE conforme á táboa de correspondencias que figura no seu Anexo IV.

Supostos nos que non resulta aplicable o réxime de diferimiento fiscal

O réxime de diferimiento fiscal non resulta aplicable nos seguintes supostos:

1.Cando a transmisión ou reembolso ou, no seu caso, a subscrición ou adquisición teña por obxecto participacións representativas do patrimonio dos fondos de investimento cotizados, é dicir, aqueles cuxas participacións están admitidas a negociación en bolsa conforme ao previsto no artigo 79 do Regulamento da Lei 35/2003, do 4 de novembro, de institucións de investimento colectivo, aprobado polo Real Decreto 1082/2012, do 13 de xullo (BOE do 20), ou ben teña por obxecto accións da denominada sociedade de investimento de capital variable índice cotizadas (sigla SICAV índice cotizada), conforme ao mesmo precepto.

Tampouco é aplicable o réxime de diferimiento cando se trate de partícipes dos Fondos de Activos Bancarios, conforme ao previsto na disposición adicional décimo sétima Lei 9/2012, do 14 de novembro, de reestruturación e resolución de entidades de crédito.

2.Cando, por calquera medio, póñase a disposición do contribuínte o importe derivado do reembolso ou transmisión das accións ou participacións de institucións de investimento colectivo.

Exemplo

Dona F.L.M. solicitou o día 10 de xullo de 2020 á sociedade xestora do fondo de investimento mobiliaria "Z" que efectúe os trámites necesarios para realizar o traspaso de 10 participacións das que é titular no devandito fondo ao fondo de investimento mobiliaria "X".

O traspaso das participacións dun fondo a outro realízase o mesmo día 10 de xullo de 2020, sendo o valor liquidativo destas á citada data de 6.000 euros por participación.

O valor e data de adquisición das participacións traspasadas é o seguinte:

Total 53.110
ParticipaciónsData de adquisiciónPrezo / participaciónValor de adquisición
3 02-04-1998 4.270 12.810
3 03-02-2000 4.900 14.700
4 05-06-2004 6.400 25.600

Determinar o tratamento fiscal aplicable á transmisión de participacións efectuada entre ambos os dous fondos de investimento mobiliaria.

Solución:

Ao cumprirse os requisitos esixibles para a aplicación do réxime de diferimiento da tributación, non procederá computar a ganancia ou perda patrimonial posta de manifesto na operación de traspaso, cuxa cuantificación vén determinada pola diferenza entre o valor liquidativo aplicable na data do traspaso (6.000 x 10 =60.000 euros) e o valor de adquisición das participacións (53.110 euros).

Para os efectos dunha futura transmisión ou reembolso das participacións adquiridas o día 10 de xullo de 2020, estas conservarán a data e valor de adquisición orixinarios, polo que no devandito momento deberá tributarse pola ganancia ou perda patrimonial que se obteña.