Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

2.2. Regra especial: valores cotizados

Tratandose de valores admitidos a negociación nalgún dos mercados secundarios oficiais de valores definidos na Directiva 2004/39/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de abril de 2004, relativa aos mercados de instrumentos financeiros e de accións ou participacións en institucións de investimento colectivo, ao existir unha cotización oficial, estímase que o valor a 19 de xaneiro de 2006 coincide coa súa valoración para os efectos do Imposto sobre o Patrimonio correspondente ao exercicio 2005.

Teñase en conta que a Directiva 2004/39/CE foi derrogada con efectos do 3 de xaneiro de 2017 pola Directiva 2014/65/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros. Esta, no seu artigo 94, dispón que as referencias á Directiva 2004/39/CE entenderanse feitas á Directiva 2014/65/UE

En definitiva, nestes supostos a determinación da ganancia patrimonial xerada con anterioridade e con posterioridade a 20 de xaneiro de 2006 efectúase tomando en consideración os seguintes valores:

 1. Valor de adquisición  dos valores, accións ou participacións  (VAI).

 2. Valor que corresponda  aos citados valores, accións ou participacións para os efectos do   Imposto sobre o Patrimonio correspondente ao exercicio 2005 (VP).

  Tratandose de accións e participacións en institucións de investimento colectivo, a valoración para os efectos do Imposto sobre o Patrimonio correspondente ao exercicio 2005 realízase polo valor liquidativo das mesmas a 31 de decembro de 2005.

  Para o resto de accións e participacións admitidas a negociación, a valoración para os efectos do Imposto sobre o Patrimonio 2005 realízase polo valor de negociación media dos devanditos valores no cuarto trimestre de 2005. Esta valoración recóllese na Orde EHA/492/2006, do 17 de febreiro (BOE do 27).

 3. Valor de transmisión dos valores, accións ou participacións (VT).

  De acordo con estes valores, o cálculo da xeración da ganancia patrimonial efectúase tal e como se indica no esquema seguinte:

  Regra especial: cálculo da parte da ganancia patrimonial xerada antes do 20-01-2006

  SITUACIÓN 1

  O Valor de Transmisión é igual ou superior ao Valor Patrimonio 2005

  (VT ≥ VP2005)

  O Valor de Adquisición é inferior  ao Valor Patrimonio 2005 (VAI < VP2005)

  Parte reducible da ganancia patrimonial:

  (+)  Valor Patrimonio 2005

  (–) Valor de Adquisición

  = Ganancia patrimonial xerada antes do 20-01-2006

  Parte non reducible da ganancia patrimonial:

  (+)  Valor de Transmisión

  (–) Valor Patrimonio 2005

  = Ganancia patrimonial xerada a partir do 20-01-2006

  O Valor de Adquisición é superior ou igual  ao Valor Patrimonio 2005 (VAI ≥ VP2005)

  Ningunha parte da ganancia patrimonial é reducible:

  (+)  Valor de Transmisión

  (–) Valor de Adquisición

  = Ganancia patrimonial xerada a partir do 20-01-2006

  SITUACIÓN 2

  O Valor de Transmisión é menor que o Valor Patrimonio 2005

  (VT < VP2005)

  A totalidade da ganancia patrimonial é reducible:

  (+)  Valor de Transmisión

  (–) Valor de Adquisición

  = Ganancia patrimonial xerada antes do 20-01-2006