Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

3.3. Aplicación os coeficientes redutores ou de abatemento que correspondan

Unha vez determinado o importe da ganancia patrimonial reducible, aplícanse os coeficientes redutores ou de abatemento que correspondan, en función da natureza do elemento patrimonial de que a ganancia patrimonial deriva, e determínase a redución aplicable.

Para tal fin, é preciso distinguir entre:

  • Accións admitidas a negociación nalgún dos mercados secundarios oficiais de valores definidos na Directiva 2004/39/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 21 de abril de 2004 relativa aos mercados de instrumentos financeiros, e representativos da participación en fondos propios de sociedades ou entidades, con excepción das accións representativas do capital social de Sociedades de Investimento Mobiliario e Inmobiliaria: a redución aplicable é o 25 por 100 por cada ano de permanencia que exceda de dous desde a súa adquisición ata o 31 de decembro de 1996.

    A Directiva 2004/39/CE foi derrogada con efectos do 3 de xaneiro de 2017 pola Directiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros. Esta, no seu artigo 94, dispón que as referencias á Directiva 2004/39/CE entenderanse feitas á Directiva 2014/65/UE.

  • Bens inmobles, dereitos sobre os mesmos ou valores das entidades comprendidas no artigo 314 do texto refundido da Lei do Mercado de Valores, aprobado polo Real decreto Lexislativo 4/2015, do 23 de outubro (BOE do 24, con excepción das accións ou participacións representativas do capital social ou patrimonio das Sociedades ou Fondos de Investimento Inmobiliario: a redución aplicable é o 11,11 por 100 por cada ano de permanencia que exceda de dous desde a súa adquisición ata 31 de decembro de 1996.

    Teñase en conta que, aínda que a disposición transitoria novena da Lei do IRPF alude ao artigo 108 da Lei 24/1988, do 28 de xullo, do Mercado de Valores, o devandito artigo  canda o resto das disposicións da citada lei (actualmente derrogada) foron incorporados  ao texto refundido da Lei do Mercado de Valores, aprobado polo Real decreto Lexislativo 4/2015, do 23 de outubro.

  • O resto de bens e dereitos, a redución aplicable é un 14,28 por 100 por cada ano de permanencia que exceda de dous desde a súa adquisición ata 31 de decembro de 1996. Neste grupo de bens e dereitos inclúense, entre outros, as accións ou participacións representativas do capital social ou patrimonio das Sociedades ou Fondos de Investimento, Mobiliaria e Inmobiliaria.

No cadro seguinte figuran as porcentaxes redutoras aplicables á ganancia patrimonial reducible en función da natureza do elemento patrimonial que a xera e o período de permanencia do elemento no patrimonio do contribuínte a 31 de decembro de 1996.

Anos ata o 31-12-1996

Data de adquisición

Natureza do elemento patrimonial transmitido

Valores admitidos a negociación

Bens inmobles

Outros elementos

Ata 2 31-12-1994 a 31-12-1996 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Ata 3 31-12-1993 a 30-12-1994 25,00 % 11,11 % 14,28 %
Ata 4 31-12-1992 a 30-12-1993 50,00 % 22,22 % 28,56 %
Ata 5 31-12-1991 a 30-12-1992 75,00 % 33,33 % 42,84 %
Ata 6 31-12-1990 a 30-12-1991 100,00 % 44,44 % 57,12 %
Ata 7 31-12-1989 a 30-12-1990 100,00 % 55,55 % 71,40 %
Ata 8 31-12-1988 a 30-12-1989 100,00 % 66,66 % 85,68 %
Ata 9 31-12-1987 a 30-12-1988 100,00 % 77,77 % 100,00 %
Ata 10 31-12-1986 a 30-12-1987 100,00 % 88,88 % 100,00 %
Ata 11 31-12-1985 a 30-12-1986 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Lembre: os porcentaxes de redución relacionados non se aplican en ningún caso ás perdas patrimoniais nin á parte da ganancia patrimonial xerada a partir do 20 de xaneiro de 2006 ata agora da transmisión.

Conforme o anterior, queda non suxeita ao IRPF a parte das ganancias patrimoniais procedentes de bens ou dereitos adquiridos antes do 31 de decembro de 1996 cunha antelación superior a :

  • 5 anos, no caso de accións admitidas a negociación en mercados secundarios oficiais. É dicir, as adquiridas antes do 31 de decembro de 1991.
  • 10 anos, se se trata de bens inmobles e dereitos sobre os mesmos. É dicir, os adquiridos antes do 31 de decembro de 1986.
  • 8 anos, para o resto de bens e dereitos. É dicir, os adquiridos antes do 31 de decembro de 1988.

Sempre que o valor de transmisión de todos os elementos patrimoniais a cuxa ganancia patrimonial resultáselle de aplicación este réxime, transmitidos desde o 1 de xaneiro de 2015 ata agora de transmisión do elemento patrimonial, non supere 400.000 euros.