Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

3.2. Cálculo do valor do conxunto das transmisións realizadas a partir do 1 de xaneiro de 2015 para o límite de 400.000 euros

Calcúlase o valor de transmisión de todos os elementos patrimoniais a cuxa ganancia patrimonial resultáselle de aplicación este réxime, transmitidos desde o 1 de xaneiro de 2015 ata agora de transmisión do elemento patrimonial (sen incluír o valor deste último).

Unha vez calculado hai que ter en conta as seguintes situacións:

A. Valor de transmisión superior a 400.000

Se este valor é superior a 400.000 euros, non se practicará redución algunha na ganancia derivada da transmisión do inmoble, aínda no caso que exista unha parte da ganancia patrimonial xerada con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006.

Teña en conta:

Para determinar se se acadan ou non os 400.000 euros non se tomarán en consideración os valores de transmisión correspondente, entre outros, ás ganancias patrimoniais orixinadas pola transmisión dos seguintes elementos patrimoniais non afectos a actividades económicas:

 1. Os valores de transmisión correspondentes a adquisicións efectuadas despois do 30 de decembro de 1994, ao non ser aplicables os coeficientes de abatemento.
 2. Os valores de transmisión correspondentes a transmisións que orixinasen unha ganancia patrimonial non suxeita ao imposto en virtude do previsto no artigo 33 da Lei de IRPF ou que se encontre exenta do mesmo ou en caso de exención parcial por reinvestimento, só se excluirá o valor de transmisión que fóra obxecto de reinvestimento.
 3. Os valores de transmisión correspondentes a transmisións de accións ou participacións cotizadas en mercados oficiais adquiridas con anterioridade ao 31 de decembro de 1994 cando o seu valor de adquisición sexa superior ao valor para os efectos do Imposto sobre o Patrimonio de 2005, xa que nese caso non se aplicarían os coeficientes de abatemento.

B. Valor de transmisión inferior  a 400.000

Se o valor de transmisión ao que se refire o apartado anterior é inferior a 400.000 euros sumarase o devandito valor e o valor de transmisión do elemento patrimonial, diferenciandose en función do resultado as seguintes situacións:

 1. Que a suma sexa inferior a 400.000 euros

  Neste caso, a parte da ganancia patrimonial xerada con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006 reducirase no importe resultante de aplicar as porcentaxes que se indican no número 4º seguinte, por cada ano de permanencia no patrimonio do contribuínte desde a súa adquisición ata 31 de decembro de 1996 que exceda de dous.

 2. Que a suma sexa superior a 400.000 euros

  Neste caso practicarase a redución á parte da ganancia patrimonial xerada con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006 que proporcionalmente corresponda á parte do valor de transmisión do elemento patrimonial que, sumado á contía do número 2º anterior, non supere 400.000 euros.

Importante : se durante o exercicio se efectuasen transmisións a resúlteas aplicable a disposición transitoria novena da Lei do IRPF, deberán cubrirse os datos adicionais que se solicitan no epígrafe F2 da declaración indicando o valor de transmisión de todos os elementos patrimoniais a cuxa ganancia patrimonial resultáselle de aplicación este réxime, transmitidos desde o 1 de xaneiro de 2015 ata agora de transmisión do elemento patrimonial (sen incluír o valor deste último).

Cadro - resumo

En resumo:

Sendo:

VT1: Valor de transmisión acumulada correspondente a todos os elementos patrimoniais a cuxa ganancia patrimonial resultáselle de aplicación este réxime, transmitidos desde 01-01-2015 ata agora de transmisión do elemento patrimonial a cuxa ganancia se quere aplicar o D.T. 9ª Lei do IRPF.

VT2: Valor de transmisión do elemento patrimonial respecto de cuxa ganancia se calcula a redución.

Importante: o límite de 400.000 euros aplícase non ao valor de transmisión de cada elemento patrimonial, senón ao conxunto dos valores de transmisión de todos os elementos patrimoniais aos que resultasen de aplicación os coeficientes de abatemento desde o 1 de xaneiro de 2015 ata o momento da imputación temporal da ganancia patrimonial. É dicir, trátase dun límite conxunto para todos os elementos patrimoniais con independencia de que a transmisión de cada un deles se produza en distintos momentos.

SituaciónsAplicación dos coeficientes de abatemento
VT1 > 400.000 Non se practicará redución ningunha.
(VT1 + VT2) < 400.000 Aplicaranse as porcentaxes redutoras que correspondan sobre o importe total da ganancia patrimonial xerada con anterioridade ao 20 de xaneiro de 2006 correspondente ao elemento patrimonial que se transmite.
VT1 + VT2 > 400.000 e,  VT1< 400.000 Aplicaranse as porcentaxes redutoras que correspondan sobre o importe de ganancia patrimonial xerada con anterioridade ao 20 de xaneiro de 2006 que proporcionalmente corresponda á diferenza entre 400.000 e (VT1 + VT2).

Precisións:

 • O límite de 400.000 euros é individual, polo que se computa para cada contribuínte pola parte do valor de transmisión que lle corresponda dos elementos transmitidos a partir do 1 de xaneiro de 2015, dependendo de se a titularidade do elemento é privativa ou ganancial.
 • O contribuínte pode aplicar a disposición transitoria novena ás ganancias patrimoniais derivadas das transmisións que considere convenientes e na orde que considere oportuna. Agora ben, unha vez que o contribuínte decide aplicar a disposición transitoria novena sobre a ganancia patrimonial derivada da transmisión dun elemento patrimonial, deberá aplicala sobre a contía máxima posible tendo en conta o citado límite de 400.000 euros, sen que, polo tanto, exista a posibilidade de aplicala exclusivamente sobre a parte do valor de transmisión do elemento patrimonial que o contribuínte determine. É dicir, non caben aplicacións parciais en cada transmisión considerada individualmente.
 • A aplicación da disposición transitoria novena ha de realizarse de forma independente para cada unha das transmisións que se realicen no ano.

  Polo tanto, no caso de que se produzan durante o período impositivo diferentes transmisións de accións ou participacións que teñan a consideración de valores homoxéneos, deberase determinar se a cada unha das transmisións lle puidese resultar de aplicación o establecido na mencionada disposición transitoria.