Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

3.1.Período de permanencia do elemento patrimonial no patrimonio do contribuínte con anterioridade a 31 de decembro de 1996.

Calcúlase o período de permanencia no patrimonio do contribuínte anterior a 31 de decembro de 1996 do elemento patrimonial.

Para estes efectos, tomará como período de permanencia no patrimonio do contribuínte o número de anos, redondeado por exceso, que medie entre a data de adquisición (que ha de ser anterior ao 31 de decembro de 1994) e o 31 de decembro de 1996.De acordo con esta regra, un ano e un día constituirán dous anos;dous anos e un día constituirán tres anos, e así sucesivamente.

No caso de dereitos de subscrición tomará como período de permanencia que corresponda aos valores dos cales procedan.Cando non se transmitisen a totalidade dos dereitos de subscrición, entenderase que os transmitidos corresponderon aos valores adquiridos en primeiro lugar.

Se se tivesen efectuado melloras nos elementos patrimoniais transmitidos tomará como período de permanencia destas no patrimonio do contribuínte o número de anos que medie entre a data en que se tivesen realizado e o 31 de decembro de 1996, redondeado por exceso.