Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

3.1. Período de permanencia do elemento patrimonial no patrimonio do contribuínte con anterioridade a 31 de decembro de 1996.

Calcúlase o período de permanencia no patrimonio do contribuínte anterior a 31 de decembro de 1996 do elemento patrimonial.

Con esta finalidade, tomarase como período de permanencia no patrimonio do contribuínte o número de anos, redondeado por exceso, que medie entre a data de adquisición (que ten que ser anterior ao 31 de decembro de 1994) e o 31 de decembro de 1996. De acordo con esta regra, un ano e un día constituirán dous anos; dous anos e un día constituirán tres anos, e así sucesivamente.

No caso de dereitos de subscrición tomarase como período de permanencia o que corresponda aos valores dos que procedan. Cando non se transmitisen a totalidade dos dereitos de subscrición, entenderase que os transmitidos corresponderon aos valores adquiridos en primeiro lugar.

Se se efectuasen melloras nos elementos patrimoniais transmitidos tomarase como período de permanencia destas no patrimonio do contribuínte o número de anos que medie entre a data en que se realizasen e o 31 de decembro de 1996, redondeado por exceso.