Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exención

Normativa:Art.º 38.2 e disposición adicional trixésimo oitava Lei IRPF;art.º 41 Regulamento

Declárase exenta a ganancia patrimonial que se poña de manifesto con ocasión da transmisión de accións ou participacións polas que se tivese practicado a dedución por investimento en empresas de nova ou recente creación prevista no artigo 68.1 da Lei do IRPF

Só se terá dereito á exención cando o importe obtido pola citada transmisión se reinvista na adquisición de accións ou participacións noutra entidade de nova ou recente creación que cumpran os requisitos e condicións previstos nos números 2.º, 3.º e 5.º do artigo 68.1 da Lei do IRPF (requisitos sobre a entidade na que se inviste, respecto ás accións e participacións que se adquiran e formais) que se comentan no apartado "Dedución por investimento en empresas de nova ou recente creación" do Capítulo 16, ao que nos remitimos.