Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Requisitos e condicións para a aplicación da exención

Os requisitos e condicións para a aplicación desta exención son os que a continuación se comentan:

A. Reinvestimento total ou parcial

A exención poderá ser total, se se reinverte o importe total obtido pola transmisión das accións, ou parcial cando o importe reinvertido sexa inferior ao total percibido na transmisión.Neste último caso unicamente se excluirá de tributación a parte proporcional da ganancia patrimonial obtida que corresponda á cantidade reinvestida.

B. Prazo do reinvestimento

O reinvestimento do importe obtido na alienación deberá efectuarse, dunha soa vez ou sucesivamente, nun período non superior a un ano dende a data de transmisión das accións ou participacións.

C. Reinvestimento en ano distinto ao da alienación

Cando o reinvestimento non se realice no mesmo ano da alienación, o contribuínte virá obrigado a facer constar na declaración do IRPF do exercicio en que se obteña a ganancia de patrimonio a súa intención de reinvestir nas condicións e prazos sinalados.

D. Supostos excluídos

Non resultará de aplicación a exención por reinvestimento:

  • Cando o contribuínte adquirise valores homoxéneos no ano anterior ou posterior á transmisión das accións.Neste caso, a exención non procederá respecto dos valores que permanezan no patrimonio do contribuínte.
  • Cando as accións se transmitan ao cónxuxe, ou a parentes en liña recta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao incluído.
  • Cando as accións ou participacións se transmitan a unha entidade respecto da que se produza, co contribuínte ou con calquera das persoas citadas no punto anterior, algunha das circunstancias establecidas no artigo 42 do Código de Comercio.

E. Incumprimento das condicións do reinvestimento

O incumprimento de calquera das condicións do reinvestimento determina o sometemento a gravame da parte da ganancia patrimonial correspondente.

En tal caso, o contribuínte debe imputar a parte da ganancia patrimonial que resulte non exenta ao ano da súa obtención, practicando, para iso, autoliquidación complementaria con inclusión dos xuros de mora.

A autoliquidación complementaria presentarase no prazo que media entre a data en que se produza o incumprimento e a finalización do prazo regulamentario de declaración correspondente ao período impositivo en que se produza o devandito incumprimento.