Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exención

Normativa:Art.º 38.3 e disposición adicional novena Lei IRPF;art.º 42 Regulamento IRPF

Quedan exentas de gravame as ganancias patrimoniais que se poñan de manifesto con ocasión da transmisión de elementos patrimoniais por contribuíntes maiores de 65 anos, sempre que o importe total obtido pola transmisión se destine a constituír unha renda vitalicia asegurada ao seu favor.

Téñase en conta que a exención por reinvestimento en rendas vitalicias tamén resulta aplicable ás ganancias patrimoniais derivadas da transmisión de elementos patrimoniais afectos a actividades económicas, así como ás obtidas a través de entidades en atribución de rendas cando o membro da entidade realice o reinvestimento cumprindo os requisitos esixidos.