Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Outros requisitos e condicións para a aplicación da exención

A. Límite máximo do reinvestimento

A cantidade máxima total cuxo reinvestimento na constitución de rendas vitalicias dará dereito a aplicar a exención será de 240.000 euros.

Se como consecuencia do reinvestimento do importe dunha transmisión nunha renda vitalicia se superase, considerando os reinvestimentos anteriores, a cantidade de 240.000 euros, unicamente considerarase reinvertido o importe da diferenza entre 240.000 euros e o importe dos reinvestimentos anteriores.

B. Prazo do reinvestimento

A renda vitalicia deberá constituírse no prazo de seis meses dende a data de transmisión do elemento patrimonial.

Covid-19: a declaración do estado de alarma declarado pola situación de crise sanitaria provocada polo Covid-19 produce a paralización do cómputo do referido prazo de seis meses dende o 14 de marzo de 2020 (data de entrada en vigor do Real Decreto 463/2020) ata o 30 de maio de 2020.

Non obstante, cando a ganancia patrimonial estea sometida a retención e o valor de transmisión minorado no importe da retención destínese integramente a constituír unha renda vitalicia no citado prazo de seis meses, o prazo para destinar o importe da retención á constitución da renda vitalicia ampliarase ata a finalización do exercicio seguinte a aquel no que se efectúe a transmisión.

C. Reinvestimento en ano distinto ao da alienación

Cando o reinvestimento non se realice no mesmo ano da alienación, o contribuínte virá obrigado a facer constar na declaración do exercicio en que se obteña a ganancia de patrimonio a súa intención de reinvestir nas condicións e prazos sinalados, cumplimentando para iso a epígrafe F2 da declaración e o apartado correspondente do Anexo C.1 de información adicional do modelo da declaración.

D. Reinvestimento parcial

Cando o importe reinvertido sexa inferior ao total do percibido na transmisión, unicamente se excluirá de tributación a parte proporcional da ganancia patrimonial obtida que corresponda á cantidade reinvestida.

E. Incumprimento das condicións do reinvestimento ou anticipación, total ou parcial, dos dereitos económicos derivados da renda vitalicia constituída

O incumprimento de calquera das condicións establecidas neste artigo, ou a anticipación, total ou parcial, dos dereitos económicos derivados da renda vitalicia constituída, determinará o sometemento a gravame da ganancia patrimonial correspondente.

En tal caso, o contribuínte imputará a ganancia patrimonial non exenta ao ano da súa obtención, practicando autoliquidación complementaria, con inclusión dos xuros de mora, que se presentará no prazo que medie entre a data en que se produza o incumprimento e a finalización do prazo regulamentario de declaración correspondente ao período impositivo en que se produza o devandito incumprimento.