Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Requisitos da renda vitalicia asegurada

a. O contrato de renda vitalicia deberá subscribirse entre o contribuínte, que terá condición de beneficiario, e unha entidade aseguradora.

Nos contratos de renda vitalicia poderán establecerse mecanismos de reversión ou períodos certos de prestación ou fórmulas de contraseguro en caso de falecemento unha vez constituída a renda vitalicia.

O mecanismo de reversión nos contratos de seguro é o procedemento polo cal, en caso de falecemento do asegurado (que neste caso é o contratante e beneficiario), a totalidade ou unha parte da renda vitalicia se traslada a un novo asegurado e beneficiario.

Os contratos de seguros de renda vitalicia con períodos certos de prestación son aqueles nos que se garante que a renda se percibirá durante un número mínimo de anos aínda cando faleza o asegurado e beneficiario inicial da renda (loxicamente en caso de falecemento do asegurado a renda percibiraa o beneficiario designado para tal efecto).

Finalmente, as fórmulas de contraseguro (as máis utilizadas na práctica aseguradora) son aquelas que garanten ao beneficiario designado un capital en caso de falecemento do asegurado.

Agora ben, co fin de asegurar que a aplicación da exención da ganancia por reinvestimento previsto no artigo 38.3 da Lei do IRPF cumpre coa finalidade pretendida esíxese aos contratos asinados con posterioridade a 1 de abril de 2019, nos que se establezan mecanismos de reversión, períodos certos de prestación ou fórmulas de contraseguro en caso de falecemento, o cumprimento dos seguintes requisitos (disposición adicional novena Lei IRPF):

 • No suposto de mecanismos de reversión en caso de falecemento do asegurado, unicamente poderá existir un potencial beneficiario da renda vitalicia que reverta.
 • No suposto de períodos certos de prestación, os devanditos períodos non poderán exceder de 10 anos dende a constitución da renda vitalicia.
 • No suposto de fórmulas de contraseguro, a contía total a percibir con motivo do falecemento do asegurado en ningún momento poderá exceder das seguintes porcentaxes respecto do importe destinado á constitución da renda vitalicia:
  Anos dende a constitución
  da renda vitalicia
  Porcentaxe aplicable
  1.º 95 por 100
  2.º 90 por 100
  3.º 85 por 100
  4.º 80 por 100
  5.º 75 por 100
  6.º 70 por 100
  7.º 65 por 100
  8.º 60 por 100
  9.º 55 por 100
  10.º en diante 50 por 100

Importante:Os novos requisitos que se establecen para os supostos en que existan mecanismos de reversión, períodos certos de prestación ou fórmulas de contraseguro en caso de falecemento sobre contratos de rendas vitalicias aseguradas non resultará de aplicación aos contratos de seguro de vida celebrados con anterioridade a 1 de abril de 2019, con independencia de que a constitución da renda vitalicia se realice con posterioridade á devandita data.

b. A renda vitalicia deberá ter unha periodicidade inferior ou igual ao ano, comezar a percibirse no prazo dun ano dende a súa constitución, e o importe anual das rendas non poderá decrecer en máis dun 5 por 100 respecto do ano anterior.

c. O contribuínte deberá comunicar á entidade aseguradora que a renda vitalicia que se contrata constitúe o reinvestimento do importe obtido pola transmisión de elementos patrimoniais, para os efectos da aplicación da exención prevista neste artigo.