Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Fase 1ª. Integración e compensación de rendas obtidas no período impositivo

 1. Os rendementos do capital mobiliario integrantes da base impoñible do aforro (os derivados da participación en fondos propios de entidades, da cesión a terceiros de capitais propios, das operacións de capitalización, dos contratos de seguros de vida ou invalidez e as rendas que teñan por causa a imposición de capitais) intégranse e compensan exclusivamente entre si en cada período impositivo, orixinando como resultado un saldo positivo ou negativo.

  • O saldo positivo resultante da devandita compensación intégrase na base impoñible do aforro, sen prexuízo da compensación que máis adiante se comenta.
  • O saldo negativo compénsase co saldo positivo das ganancias e perdas patrimoniais derivadas da transmisión de elementos patrimoniais integrantes da base impoñible do aforro, obtido no mesmo período impositivo, co límite do 25 por 100 do devandito saldo positivo.

  Se tras a devandita compensación quedase saldo negativo, o seu importe compensarase nos catro anos seguintes na mesma orde establecida nos parágrafos anteriores.

 2. As ganancias e perdas patrimoniais derivadas da transmisión de elementos patrimoniais, calquera que fose o seu período de permanencia, intégranse e compensan exclusivamente entre si en cada período impositivo, orixinando como resultado un saldo positivo ou negativo.

  • O saldo positivo resultante da devandita compensación intégrase na base impoñible do aforro, sen prexuízo do réxime de compensacións que máis adiante se comenta.
  • O saldo negativo compensarase co saldo positivo dos rendementos do capital mobiliario integrantes da base impoñible do aforro, obtido no mesmo período impositivo, co límite do 25 por 100 do devandito saldo positivo.

  Se tras a devandita compensación quedase saldo negativo, o seu importe compensarase nos catro anos seguintes na mesma orde establecida nos parágrafos anteriores.

As compensacións anteriores deberán efectuarse na contía máxima que permita cada un dos exercicios seguintes e sen que poida practicarse fóra do prazo antes citado mediante a acumulación a rendas negativas de exercicios posteriores.