Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Integración e compensación de rendas na base impoñible do aforro

Normativa:Art.º 49, disposición adicional trixésimo novena.1;e disposición transitoria séptima.5 Lei IRPF

A integración e compensación de rendas na base impoñible do aforro realízase, de forma similar á comentada na epígrafe anterior, en dúas fases:a primeira ten por obxecto determinar a base impoñible do aforro obtida no propio período impositivo e, a segunda compensar co saldo positivo, se é o caso, obtido, as partidas negativas procedentes de exercicios anteriores que estean pendentes de compensación.