Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Fase 2ª. Compensación de partidas negativas pendentes de exercicios anteriores

Partidas negativas de exercicios anteriores pendentes de compensación

As partidas negativas procedentes de exercicios anteriores pendentes de compensación a 1 de xaneiro de 2020 poden ser:

  1. Saldos negativos de rendementos do capital mobiliario de 2016, 2017, 2018 e 2019, pendentes de compensación a 1 de xaneiro de 2020, a integrar na base impoñible do aforro.
  2. Saldos negativos de ganancias e perdas patrimoniais de 2016, 2017, 2018 e 2019, pendentes de compensación a 1 de xaneiro de 2020, a integrar na base impoñible do aforro

Regras para a compensación das partidas negativas de exercicios anteriores

Os saldos negativos anteriores compénsanse seguindo a orde e na forma que se expón a continuación:

1º.  Compensación das partidas negativas pendentes de exercicios anteriores co seu respectivo saldo positivo de rendementos ou de ganancias e perdas do exercicio

  1. O saldo positivo de rendementos do capital mobiliario do exercicio 2020, unha vez minorado o devandito saldo pola compensación de perdas patrimoniais correspondentes ao exercicio 2020, compensarase polo contribuínte co saldo dos rendementos negativos do capital mobiliario pendentes de compensación dos exercicios 2016, 2017, 2018 e 2019.

    Con relación a estes últimos debe ter en conta que comprende todos os rendementos negativos de capital mobiliario pendentes de compensación dos exercicios 2015, 2016, 2017 e 2018 incluídos as derivadas de débeda subordinada ou de participacións preferentes xa que a tales rendas non lles resulta de aplicación a regra especial de compensación da disposición adicional trixésimo novena da Lei do IRPF, pero si a regra xeral de compensación do artigo 49 da Lei do IRPF.

  2. O saldo positivo de ganancias e perdas do exercicio 2020, unha vez minorado o devandito saldo pola compensación do saldo negativo, se o houbese, de rendementos de capital mobiliario obtidas no exercicio 2020, compensarase polo contribuínte co saldo das perdas pendentes de compensación dos exercicios 2016, 2017, 2018 e 2019.

    Con relación a estes últimos debe ter en conta que comprende todas as perdas patrimoniais pendentes de compensación dos exercicios 2016, 2017, 2018 e 2019 incluídas as derivadas de débeda subordinada ou de participacións preferentes, xa que a tales rendas non lles resulta de aplicación a regra especial de compensación da disposición adicional trixésimo novena da Lei do IRPF, pero si a regra xeral de compensación do artigo 49 da Lei do IRPF.

En ningún caso se efectuará a compensación fóra do prazo de catro anos, mediante a acumulación a saldos netos negativos ou a perdas patrimoniais de exercicios posteriores.

Atención: o anexo “C” no modelo de declaración recolle en relación coa integración e compensación de rendas a información relativa ás perdas e aos rendementos de capital mobiliario negativos pendentes de compensar nos exercicios seguintes.

2º. Compensación do resto dos saldos negativos de rendementos de capital mobiliario e de ganancias e perdas pendentes de exercicios anteriores non compensados

Se houbese saldos negativos de rendementos de capital mobiliario dos exercicios 2016, 2017, 2018 e 2019 que non se tivesen compensado segundo o indicado anteriormente, compensaranse co saldo positivo restante, se o houber, de ganancias patrimoniais do exercicio 2020 ata o límite do 25 por 100 do citado saldo positivo.

Esta compensación xunto coa dos saldos negativos de rendementos de capital mobiliario de 2020 non poderá superar conxuntamente o límite do 25 por 100 do saldo positivo de ganancias e perdas de 2020.

O mesmo sucederá se houbese saldos negativos de ganancias e perdas patrimoniais dos exercicios 2016, 2017, 2018 e 2019 que non se tivesen compensado, en cuxo caso, se compensarán co saldo positivo restante, se o houber, de rendementos do capital mobiliario do exercicio 2020, ata o límite do 25 por 100 do citado saldo positivo.

Esta compensación xunto coa dos saldos negativos de ganancias e perdas de 2020 que se compensen co saldo positivo de rendementos de capital mobiliario de 2020 non poderá superar conxuntamente o límite do 25 por 100 do saldo positivo de rendementos de capital mobiliario de 2020 antes de compensacións.