Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Base liquidable xeral e base liquidable xeral sometida a gravame

1.Determinación da base liquidable xeral

Normativa:Art. 50.1 e 3 Lei IRPF

A base liquidable xeral é o resultado de reducir a base impoñible xeral no importe das reducións ata agora comentadas neste mesmo Capítulo.

As reducións aplícanse a reducir a base impoñible xeral, na orde na que se comentaron, sen que esta poida resultar negativa como consecuencia de tales reducións.

A estes efectos a base liquidable xeral só pode ser negativa cando o sexa a base impoñible xeral por ser os seus compoñentes negativos superiores aos positivos.Nestes casos, non poderá aplicarse ningunha das reducións ata agora comentadas.

Se a base liquidable xeral resultase negativa nos termos anteriormente comentados, o seu importe deberá ser compensado cos das bases liquidables xerais positivas que se obteñan nos catro anos seguintes.

A compensación deberá efectuarse na contía máxima que permita cada un dos exercicios seguintes e sen que poida practicarse fora do prazo, a que se refire o parágrafo anterior, mediante a acumulación a bases liquidables xerais negativas de anos posteriores.

Atención: os importes das bases liquidables xerais negativas dos exercicios 2016 a 2019 pendentes de compensar ao inicio do exercicio, os aplicados na declaración e o remanente pendente de aplicación en exercicios futuros así como como o importe da base liquidable xeral negativa de 2020 que quede pendente de compensar nos 4 exercicios seguintes, deben facerse constar no anexo C.3 da declaración no apartado "Bases liquidables xerais negativas pendentes de compensar nos exercicios seguintes".

2.Determinación da base liquidable xeral sometida a gravame

A base liquidable xeral sometida a gravame é o resultado de efectuar sobre o importe do saldo positivo da base liquidable xeral do exercicio as compensacións de bases liquidables negativas procedentes de exercicios anteriores, sen que o devandito resultado poida ser negativo.

Estas bases liquidables xerais negativas unicamente poden ser as correspondentes aos exercicios 2016 a 2019.

Regras de compensación en tributación conxunta

Para os efectos das compensacións de bases liquidables negativas ha de terse en conta as seguintes regras:

  • No réxime de tributación conxunta serán compensables, conforme ás normas xerais do Imposto, as bases liquidables xerais negativas realizadas e non compensadas polos contribuíntes compoñentes da unidade familiar en períodos impositivos anteriores en que tributasen individualmente.

  • En caso de tributación individual posterior, as bases liquidables xerais negativas determinadas en tributación conxunta serán compensables, exclusivamente, por aqueles contribuíntes aos cales correspondan de acordo coas regras sobre individualización de rendas contidas na Lei do imposto.