Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

1.Ámbito subxectivo e persoas que poden efectuar as achegas

Ámbito subxectivo

Os sistemas de previsión social deben estar constituídos a favor das persoas con discapacidade que a continuación se relacionan:

  1. Persoas afectadas dun grao de discapacidade física ou sensorial igual ou superior ao 65 por 100.
  2. Persoas afectadas dun grao de discapacidade psíquica igual ou superior ao 33 por 100.
  3. Persoas cuxa incapacidade fose declarada xudicialmente, con independencia do seu grao.

Persoas que poden efectuar as achegas

  1. A propia persoa con discapacidade partícipe. Neste caso, as achegas darán dereito a reducir a base impoñible xeral na declaración do contribuínte con discapacidade que as realiza.
  2. Os que teñan coa persoa con discapacidade unha relación de parentesco en liña directa ou colateral ata o terceiro grao, inclusive así como o cónxuxe ou aqueles que o tivesen ao seu cargo en réxime de tutela ou acollemento, sempre que a persoa con discapacidade sexa designada beneficiaria de xeito único e irrevogable para calquera continxencia.

    Non obstante, a continxencia de morte da persoa con discapacidade poderá xerar dereito a prestacións de viuvez ou orfandade ou a favor dos que realizasen achegas a favor da persoa con discapacidade en proporción á achega destes.

Por expresa disposición legal contida no artigo 53.3 da Lei do IRPF, as achegas realizadas polas persoas mencionadas na letra b) non están suxeitas ao Imposto sobre Sucesións e Doazóns.