Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

2.Límites e exceso de achegas

A. Límite máximo de achegas

  1. 24.250 euros anuais para as achegas realizadas polas persoas con discapacidade partícipes.
  2. 10.000 euros anuais para as achegas realizadas por cada unha das persoas coas que o partícipe con discapacidade teña relación de parentesco, polo cónxuxe ou polos que o tiveren ao seu cargo en réxime de tutela ou acollemento.Todo iso, sen prexuízo das achegas que estas persoas poidan realizar ao seu respectivo plan de pensións.

    A disposición adicional décima.2 e o artigo 53.1.b) da Lei do IRPF recoñecen o parente ou titor da persoa con discapacidade a posibilidade de compatibilizar as achegas ao plan de pensións da persoa con discapacidade coas achegas que poidan realizar ao seu propio plan de pensións do sistema xeral, respectando os límites marcados na lei.Non obstante, respecto á propia persoa con discapacidade non se menciona a devandita posibilidade, razón pola que se consideran incompatibles as achegas que efectúe a propia persoa con discapacidade partícipe ao seu propio plan de pensións para persoas con discapacidade e ao mesmo tempo a realización por parte deste de achegas a sistemas de previsión social constituídos a favor doutras persoas con discapacidade coas que teña unha relación de parentesco ou titoría.

  3. 24.250 euros anuais, computando tanto as achegas realizadas pola persoa con discapacidade coma as realizadas por todas aquelas outras que realicen achegas a favor do mesmo partícipe con discapacidade.

B. Excesos pendentes de reducir de achegas realizadas nos exercicios anteriores

As achegas realizadas a sistemas de previsión social constituídos a favor de persoas con discapacidade que, por insuficiencia de base impoñible, non tivesen podido reducirse nas declaracións correspondentes aos exercicios 2015 a 2019, poderán reducirse no presente exercicio, sempre que se tivese solicitado nas respectivas declaracións poder reducir o exceso nos cinco exercicios seguintes.

A redución dos excesos, que se efectuará con suxeición aos límites máximos de redución que a continuación se comentan, realizarase con prioridade á que corresponda ás achegas directas ou contribucións empresariais imputadas no propio exercicio.

C. Límite máximo de redución da base impoñible

As achegas realizadas e, no seu caso, o exceso de achegas realizadas e non reducidas nos exercicios 2015 a 2019, poderán ser obxecto de redución da base impoñible do IRPF do presente exercicio cos seguintes límites máximos:

  1. 24.250 euros anuais para as achegas realizadas pola persoa con discapacidade partícipe.
  2. 10.000 euros anuais para as achegas realizadas por cada un daqueles cos que a persoa con discapacidade teña relación de parentesco ou titoría, así como polo cónxuxe.Todo iso, sen prexuízo das achegas que poidan realizar aos seus propios plans de pensións.
  3. 24.250 euros anuais para o conxunto das reducións practicadas por todas as persoas que realicen achegas a favor dunha mesma persoa con discapacidade, incluídas as da propia persoa con discapacidade.

Cando concorran varias achegas a favor da mesma persoa con discapacidade, a redución efectuarase, en primeiro lugar, sobre as achegas realizadas pola propia persoa con discapacidade e, só se estas non alcanzasen o límite de 24.250 euros anuais, poderán ser obxecto de redución as achegas realizadas por outras persoas ao seu favor na base impoñible destas, de forma proporcional á contía das devanditas achegas.

Véxase ao respecto, dentro do "Caso práctico"Incluído neste mesmo Capítulo, o suposto de concorrencia de achegas a un plan de pensións constituído a favor dunha persoa con discapacidade.

Importante: cando a propia persoa con discapacidade realice simultáneamente achegas e contribucións a sistemas de previsión social en xeral e a sistemas de previsión social constituídos a favor de persoas con discapacidade, debe aplicarse como límite conxunto a ambos os dous réximes o límite maior que existe individualmente para cada réxime.

D. Exceso de achegas correspondentes ao exercicio que non puidesen ser obxecto de redución

Os contribuíntes que realizasen achegas no exercicio a favor dunha mesma persoa con discapacidade nos termos anteriormente comentados poderán solicitar que as cantidades achegadas que, por insuficiencia de base impoñible do exercicio, non puidesen ser obxecto de redución, o sexan nos cinco exercicios seguintes.

Para tal efecto, a solicitude deberá realizarse na declaración do IRPF do exercicio en que as achegas realizadas non puidesen ser reducidas por exceder dos límites antes mencionados.

Atención: as cantidades correspondentes aos excesos pendentes de reducir de achegas realizadas nos exercicios 2015 a 2019 pendentes de aplicar ao inicio do exercicio, as aplicadas na declaración e o remanente pendente de aplicación en exercicios futuros así como como o exceso de achegas correspondentes ao exercicio 2020 non aplicadas cuxo importe se solicita poder reducir nos 5 exercicios seguintes, deben facerse constar no anexo C.2 da declaración no apartado "Exceso non reducido das achegas e contribucións a sistemas de previsión social constituídos a favor de persoas con discapacidade pendentes de compensar nos exercicios seguintes".