Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

1.Achegas e contribucións a plans de pensións

Poden reducir a base impoñible xeral:

 • As achegas realizadas polos partícipes, así como as contribucións empresariais imputadas en concepto de rendemento do traballo en especie polo promotor de plans de pensións do sistema emprego.Todo iso, nos termos do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro (BOE do 13 de decembro).
 • As achegas realizadas polos partícipes aos plans de pensións regulados na Directiva (UE) 2016/2341 do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de decembro de 2016, relativa ás actividades e a supervisión dos fondos de pensións de emprego (FPE), incluídas as contribucións efectuadas polas empresas promotoras, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

  1. Que as contribucións se imputen fiscalmente ao partícipe a quen se vincula a prestación.
  2. Que se transmita ao partícipe de forma irrevogable o dereito á percepción da prestación futura.
  3. Que se transmita ao partícipe a titularidade dos recursos en que consista a contribución.
  4. Que as continxencias cubertas sexan as previstas no artigo 8.6 do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro.

  Precisión: téñase en conta que a Directiva 2003/41/ CE , do Parlamento Europeo e do Consello, de 3 de xuño de 2003, relativas ás actividades e supervisión de fondos de pensións de emprego, a que fai referencia o artigo 51 da Lei do IRPF foi derrogada polo artigo 65 da Directiva (UE) 2016/2341 do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de decembro de 2016, relativa ás actividades e a supervisión dos fondos de pensións de emprego (FPE) derrogou a partir do 13 de xaneiro de 2019 e que as referencias á Directiva 2003/41/CE se entenderán feitas á citada Directiva (UE) 2016/2341.