Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

4.Achegas aos plans de previsión social empresarial

Dan dereito a redución as achegas realizadas polos traballadores aos plans de previsión social empresarial regulados na disposición adicional primeira do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro, relativa á protección dos compromisos por pensións cos traballadores, incluídas as contribucións do tomador.

Téñase en conta que a citada disposición adicional primeira do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións foi modificada, con efectos dende o 4 de setembro de 2018, polo artigo primeiro do Real Decreto-lei 11/2018, do 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección dos compromisos por pensións cos traballadores, prevención do branqueo de capitais e requisitos de entrada e residencia de nacionais de países terceiros e polo que se modifica a Lei 39/2015, da 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (BOE do 4 de setembro).

En todo caso, os plans de previsión social empresarial deberán cumprir os seguintes requisitos:

  1. A este tipo de contratos deben resultar aplicables os principios de non discriminación, capitalización, irrevogabilidade de achegas e atribución de dereitos establecidos no artigo 5.1 do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións.
  2. A póliza establecerá as primas que deba satisfacer o tomador, as cales serán obxecto de imputación aos asegurados.
  3. No condicionado da póliza debe constar de forma expresa e destacada que se trata dun Plan de Previsión Social Empresarial, quedando reservada esta denominación aos contratos de seguro que cumpran os requisitos legalmente establecidos.
  4. As continxencias cubertas deberán ser unicamente as previstas no artigo 8.6 do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións (xubilación;incapacidade laboral total e permanente para a profesión habitual ou absoluta e permanente para todo traballo, e a grande invalidez;falecemento e dependencia severa ou gran dependencia do partícipe), debendo ter como cobertura principal a de xubilación nos termos establecidos no artigo 49.1 do Regulamento do IRPF.
  5. Os plans de previsión social empresarial terán obrigatoriamente que ofrecer unha garantía de interese e utilizar técnicas actuariais.