Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

7.Achegas a sistemas de previsión social dos que sexa partícipe, mutualista ou titular o cónxuxe do contribuínte

En xeral

Con independencia das reducións realizadas de acordo co réxime xeral de achegas a sistemas de previsión social anteriormente comentado, as achegas realizadas a sistemas de previsión social do cónxuxe poden reducir a base impoñible xeral do contribuínte con o límite máximo de 2.500 euros anuais, sen que esta redución poida xerar unha base liquidable negativa, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

  1. Que o cónxuxe non obteña rendementos netos do traballo nin de actividades económicas, ou os obteña en contía inferior a 8.000 euros anuais.
  2. Que as achegas se realicen a calquera dos sistemas de previsión social ata agora comentados dos que sexa partícipe, mutualista ou titular o devandito cónxuxe.

Atención: as transmisións entre cónxuxes que se produzan como consecuencia deste réxime especial de redución non están suxeitas, por expresa disposición legal, ao Imposto sobre Sucesións e Doazóns, ata o límite de 2.500 euros anuais.

Compatibilidade coas reducións aplicadas por achegas directas e contribucións imputadas a sistemas de previsión social do contribuínte

A aplicación desta redución en ningún caso pode supoñer unha dobre redución (para o contribuínte e o seu cónxuxe partícipe) polas mesmas achegas.Non obstante, non existe limitación ningunha en canto a quen (o contribuínte ou o seu cónxuxe partícipe) é o que aplica a redución.

Se o cónxuxe do contribuínte obtén rendementos netos do traballo ou de actividades económicas en contía inferior a 8.000 euros anuais, e opta por aplicar a redución fiscal das achegas realizadas aos sistemas de previsión social dos que é partícipe, mutualista ou titular, deberá determinar o importe da redución fiscal conforme aos límites máximos de redución anteriormente comentados.

Se as achegas non puidesen ser reducidas na súa totalidade entre ambos os dous (o cónxuxe, de acordo cos límites xerais, e o contribuínte, segundo este réxime de redución adicional), será o cónxuxe partícipe, mutualista ou titular quen solicite trasladar o exceso de achegas non reducido a exercicios futuros.Ao ano seguinte, o exceso poderá ser reducido tendo en conta novamente os límites aplicables ás achegas.

Exemplo:Achegas a sistemas de previsión social dos que sexa partícipe, mutualista ou titular o cónxuxe do contribuínte

No exercicio 2020, a base impoñible xeral dun contribuínte, de 44 anos de idade, é de 49.800 euros, ascendendo a suma dos rendementos netos do traballo e de actividades económicas obtidos por este a 45.000 euros.

Pola súa banda, a base impoñible xeral do seu cónxuxe, de 41 anos de idade, é de 4.900 euros, sendo a suma dos rendementos netos do traballo e de actividades económicas obtidos por este de 4.500 euros.

No devandito exercicio, o contribuínte e o seu cónxuxe realizaron achegas directas a senllos plans de pensións dos que cada un deles é partícipe, ascendendo a 4.600 euros as achegas do contribuínte e a 3.000 euros as achegas do cónxuxe.

Determinar as reducións aplicables por razón das achegas directas realizadas polo cónxuxe.

Solución:

Con independencia da redución que, conforme ao réxime xeral, corresponda ás achegas realizadas polo contribuínte ao seu propio plan de pensións, para determinar as reducións aplicables por razón dos 3.000 euros achegados polo cónxuxe caben as seguintes opcións:

Redución aplicableOpción 1Opción 2Opción 3
Redución aplicable polo cónxuxe 1.350 (1) 500 Parte ata 1.350,00 (3)
Redución aplicable polo contribuínte 1.650 2.500 (2) Resto ata 2.500,00 (3)

Notas ao exemplo

(1) O cónxuxe aplica, conforme ao réxime xeral, a redución máxima posible correspondente ás súas achegas.A devandita cantidade coincide co seu límite máximo de redución, 30 por 100 da suma dos seus rendementos netos do traballo e de actividades económicas obtidos no exercicio (4.500 x 30% =1.350).O resto (1.650) pode reducilo o contribuínte, ao non superar a devandita contía o importe máximo de 2.500,00 euros.(Volver)

(2) O contribuínte aplica a redución máxima posible conforme ao réxime de redución adicional, e o cónxuxe aplica a redución correspondente ao resto das cantidades achegadas, sen superar o límite máximo que lle permite o réxime xeral:30 por 100 da suma dos rendementos netos do traballo e de actividades económicas obtidos individualmente no exercicio (4.500 x 30% =1.350).(Volver)

(3) Cada un dos cónxuxes aplica a redución polo importe que desexe, sempre que a correspondente ao contribuínte non supere 2.500 euros (límite máximo da redución adicional) e a correspondente ao cónxuxe non supere 1.350 euros, (4.500 x 30%) e sen que a suma supere o importe total de 3.000 euros achegados polo cónxuxe.(Volver)