Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exemplo:achegas a sistemas de previsión social

Don S.M.G., solteiro, solicitou na súa declaración individual do IRPF, exercicio 2019, reducir nos cinco exercicios seguintes o exceso de 2.000 euros procedentes de achegas directas e de contribucións imputadas polo promotor a plans de pensións correspondentes ao citado exercicio e non reducidas na súa declaración por insuficiencia de base impoñible.

No exercicio 2020 o contribuínte realizou achegas por importe de 1.000 euros a un plan de pensións do sistema emprego cuxo promotor é a empresa na que traballa.Pola súa banda, a empresa realizou unha contribución empresarial ao citado plan por importe de 3.500 euros e de 2.000 a un contrato de seguro colectivo de dependencia que contratou para instrumentar os compromisos asumidos co seu persoal no convenio.

Determinar a redución aplicable por achegas a plans de pensións no exercicio 2020, sabendo que os rendementos netos do traballo do contribuínte ascenden a 20.500 euros e que a súa base impoñible xeral é de 18.600 euros.

Solución:

. Base impoñible xeral: 18.600

. Redución por achegas e contribucións a plans de pensións:

 • Redución de excesos 2019 (1):- 2.000
 • Remanente de base impoñible (2):16.600
 • Redución por achegas e contribucións 2020 (3):-4.150
 • Achegas realizadas (1.000 + 3.500 +2.000) =6.500
 • Límite máximo: 4.150

  - Ao plan de pensións [4.150 x (1.000 +3.500)] ÷ 6.500 =2.873,08 

  - Ao seguro colectivo de dependencia (4.150 x 2.000) ÷ 6.500 =1.276,92

 • Base liquidable xeral:12.450
 • Excesos do exercicio 2020 (4):2.350

Notas ao exemplo:

(1) Ao concorrer achegas directas e contribucións imputadas do propio exercicio 2020 con excesos procedentes do exercicio 2019, estes deberán aplicarse en primeiro lugar.A redución pode practicarse pola súa contía total (2.000 euros) sen necesidade de distinguir as achegas directas e as contribucións imputadas.

O importe reducible non supera ningún dos límites de redución aplicables en 2020, que son os seguintes:6.150 euros (30 por 100 s/20.500, sendo este último importe a suma dos rendementos netos do traballo percibidos polo contribuínte no exercicio);8.000 euros anuais (importe máximo anual) e 18.600 euros (importe da base impoñible xeral do contribuínte).(Volver)

(2) Unha vez aplicado o exceso do exercicio 2019, debe procederse á determinación do remanente da base impoñible xeral, co obxecto de practicar a redución que corresponda polas achegas e contribucións a plans de pensións correspondentes ao exercicio 2020.(Volver)

(3) O límite máximo de redución está constituído pola menor das seguintes cantidades:

 • 30 por 100 sobre rendementos netos do traballo (30 por 100 s/20.500):6.150 euros ou
 • 8.000 euros polas achegas e contribucións ao plan de pensións e adicionalmente 5.000 euros polas contribucións ao seguro colectivo de dependencia.

No presente caso o límite será de 6.150 euros.Este límite resulta aplicable ao conxunto do exceso do exercicio 2019 pendente de redución e ás achegas e contribucións do propio exercicio 2020 (incluídas as contribucións ao seguro colectivo de dependencia), polo que unicamente pode aplicarse respecto destas últimas unha redución 4.150 euro (6.150- 2.000 excesos exercicio anterior).

Na medida que esta última cantidade (4.150 euros) é inferior á suma das achegas e contribucións realizadas en 2020 ao plan de pensións e ao seguro colectivo de dependencia (1.000 + 3.500 + 2.000 =6.500), o seu importe deberá distribuírse de forma proporcional ás cantidades respectivamente achegadas.(Volver)

(4) O importe dos excesos polas achegas directas e as contribucións imputadas do exercicio 2020 ascende a 2.350 (6.500– 4.150), dos que 1.626,92 euros corresponden ás achegas e contribucións ao plan de pensións en 2020 e 723,08 euros á contribución empresarial a seguros colectivos de dependencia en 2020 non aplicada cuxo importe poderá reducirse nos cinco exercicios seguintes, cumprindo os subapartados correspondentes do Anexo C.2 da declaración.(Volver)