Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Límites e exceso de achegas

A. Achegas anuais máximas que poden dar dereito a reducir a base impoñible

Normativa:Disposición adicional décimo sexta Lei IRPF

O conxunto das achegas anuais máximas realizadas aos sistemas de previsión social, incluíndo, se é o caso, as que tivesen sido imputadas polos promotores, que poden dar dereito a reducir a base impoñible xeral non poderá exceder de 8.000 euros, cantidade previstas no artigo 5.3 do texto refundido da Lei de regulación dos Plans e Fondos de Pensións.

Ao respecto téñase en conta que artigo 5.3 do texto refundido da Lei de regulación dos Plans e Fondos de Pensións foi modificado, con efectos 1 de xaneiro de 2015, pola disposición final primera.Uno da Lei 26/2014, do 27 de novembro, pola que se modifican a Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, o texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2004, do 5 de marzo, e outras normas tributarias (BOE do 28).

Ademais, para seguros colectivos de dependencia contratados por empresas para cubrir compromisos por pensións establécese un límite adicional, propio e independente, de 5.000 euros anuais.

Estes límites aplicaranse individualmente a cada partícipe integrado na unidade familiar.

A inobservancia polo partícipe do límite de achega, salvo que o exceso de tal límite sexa retirado antes do día 30 de xuño do ano seguinte, será sancionada cunha multa equivalente ao 50 por 100 do devandito exceso, sen prexuízo da inmediata retirada do citado exceso.

Excepcionalmente, a empresa promotora poderá realizar achegas a un plan de pensións de emprego do que sexa promotor cando sexa preciso para garantir as prestacións en curso ou os dereitos dos partícipes de plans que inclúa réximes de prestación definida para a xubilación e se puxese de manifesto, a través das revisións actuariais, a existencia dun déficit no plan de pensións.

B. Exceso de achegas realizadas e non reducidas nos exercicios anteriores (agás os derivados de contribucións empresariais a seguros colectivos de dependencia)

As achegas realizadas aos sistemas de previsión social, incluídas as contribucións imputadas polo promotor, que non tivesen podido reducirse nos exercicios 2015 a 2019 por superar os límites máximos de redución fiscalmente establecidos para o efecto imputaranse ao presente exercicio, sempre que se tivese solicitado nas respectivas declaracións poder reducir o exceso nos cinco exercicios seguintes.

A redución dos excesos, que se efectuará con suxeición aos límites máximos de redución que a continuación se comentan, realizarase con prioridade á que corresponda ás achegas efectuadas e contribucións imputadas no exercicio.

C. Límite máximo conxunto de redución

 • En xeral

  O límite fiscal conxunto de redución por achegas e contribucións imputadas polo promotor aos comentados sistemas de previsión social, incluídos, se é o caso, os excesos pendentes de reducir, procedentes dos exercicios 2015 a 2019, está constituído pola menor das cantidades seguintes:

  a) O 30 por 100 da suma dos rendementos netos do traballo e de actividades económicas percibidos individualmente no exercicio.

  O concepto de rendemento neto do traballo que debe terse en conta para aplicar o citado límite é o definido no artigo 19 da Lei do IRPF, isto é, o resultado de diminuír o rendemento íntegro (incluíndo a minoración por aplicación da redución do artigo 18) no importe dos gastos deducibles.

  Polo que se refire ao rendemento neto de actividades económicas é o determinado con anterioridade á aplicación das reducións previstas artigo 32 da Lei de IRPF Para estes efectos, incluiranse na citada suma os rendementos netos de actividades económicas atribuídos por entidades en réxime de atribución de rendas, sempre que o contribuínte partícipe ou membro destas exerza efectivamente a actividade económica.

  b) 8.000 euros anuais e, ademais, 5.000 euros anuais para as primas a seguros colectivos de dependencia satisfeitas pola empresa.

 • Particularidades relativas aos seguros de dependencia severa ou de gran dependencia

  Cabe distinguir entre seguros privados e seguros colectivos.

  - Seguros privados: Sen prexuízo de que estean sometidas aos anteriores límites máximos de redución, no caso de primas satisfeitas a seguros privados que cubran o risco de dependencia severa ou de gran dependencia, deberá terse en conta, ademais, que o conxunto das reducións practicadas por todas as persoas que satisfagan primas a favor dun mesmo contribuínte, incluídas as do propio contribuínte, non poderá exceder de 8.000 euros anuais, con independencia da idade do contribuínte e, no seu caso, da idade do aportante.

  - Seguros colectivos: Os compromisos por pensións asumidos polas empresas, incluíndo as prestacións causadas, poderán instrumentarse, mediante contratos de seguros colectivos de dependencia efectuados de acordo co previsto na disposición adicional primeira do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e fondos de Pensións, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro, nos que como tomador do seguro figurará exclusivamente a empresa e a condición de asegurado e beneficiario corresponderá ao traballador.Neste caso, as primas satisfeitas pola empresa en virtude destes contratos de seguro e imputadas ao traballador terán un límite de redución propio e independente de 5.000 euros anuais.

  Comentario:a disposición adicional primeira do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro foi modificada, con efectos dende o 4 de setembro de 2018, polo artigo primeiro do Real Decreto-lei 11/2018, do 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección dos compromisos por pensións cos traballadores, prevención do branqueo de capitais e requisitos de entrada e residencia de nacionais de países terceiros e polo que se modifica a Lei 39/2015, da 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (BOE do 4 de setembro).

D. Exceso de achegas e contribucións correspondentes ao exercicio

Os partícipes, mutualistas ou asegurados que tivesen efectuado achegas aos sistemas de previsión social poderán reducir nos cinco exercicios seguintes as cantidades achegadas incluíndo, se é o caso, as achegas do promotor ou as realizadas pola empresa que lles tivesen sido imputadas, que non tivesen podido ser obxecto de redución na base impoñible por insuficiencia desta ou por aplicación do límite porcentual do 30 por 100 da suma dos rendementos netos do traballo e de actividades económicas anteriormente comentado.

Importante: en ningún caso poderán ser obxecto de redución os excesos que se produzan sobre os límites máximos previstos para as achegas anuais.Tales excesos poderán ser retirados antes do 30 de xuño do ano seguinte á achega sen sanción.

O exceso que, de acordo co sinalado, proceda aplicar nos exercicios seguintes imputarase dentro dos cinco exercicios seguintes, respectando os límites legalmente establecidos anteriormente comentados, aínda que o partícipe, mutualista ou asegurado estea xa xubilado.

Atención: as cantidades correspondentes ao exceso de achegas realizadas e non reducidas nos exercicios 2015 a 2019 pendentes de aplicar ao inicio do exercicio, as aplicadas na declaración e o remanente pendente de aplicación en exercicios futuros así como as achegas e contribucións de 2020 non aplicadas cuxo importe se solicita poder reducir nos 5 exercicios seguintes, deben facerse constar no anexo C.2 da declaración, ben no apartado "Exceso non reducido das achegas e contribucións a sistemas de previsión social (réxime xeral) pendentes de compensar nos exercicios seguintes (agás os derivados de contribucións empresariais a seguros colectivos de dependencia)", ou ben no apartado relativo a "Excesos non reducidos derivados de contribucións empresariais a seguros colectivos de dependencia pendentes de compensar nos exercicios seguintes", segundo corresponda.